Παράταση δύο ακόμη ημερών για το Σαββατοκύριακο προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα που εκτελούνται για τη διαμόρφωση των στηθαίων στον στην Περιφερειακή οδό της Ξάνθης δόθηκε από την αστυνομική Διεύθυνση . Η σχετική απόφαση αναφέρει αναλυτικά:

Εγκρίνουμε το ανωτέρω (ι) αίτημα και σε συνέχεια της (ε) Απόφασης και των (στ έως θ) παρατάσεων, χορηγούμε πέμπτη (5η) παράταση 48 ωρών για την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης στηθαίων στην Περιφερειακή Οδό Ξάνθης, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης» , λαμβάνοντας χώρα περιορισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, με τμηματική στένωση λωρίδας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε οχτώ (8) θέσεις επί του τμήματος της Ε.Ο. που παρακάμπτει την πόλη της Ξάνθης, ως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό 333031/3519/29.11.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε παράκαμψη ούτε διακοπή της κυκλοφορίας, πλην όμως η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα μειώνεται σταδιακά για λόγους ασφαλείας και θα περιορίζεται έως τα 30 χλμ/ώρα.
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από την 09:00 ώρα της Παρασκευής 17/12/2021 έως την 09:00 ώρα της Κυριακής 19/12/2021. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, η γενική σήμανση και οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος.
Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχών πεζών.
Με το πέρας των εργασιών σε κάθε τομέα και σημείο, η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.