Σε νεότερη απόφαση που υπογράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης Πασχάλης Γιώρης, εφαρμόζονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα στους σταθμούς πλευρικών διοδίων του κόμβου Βαφεΐκων της Εγνατίας Οδού.

Αναλυτικά:

1. Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών της 3ης φάσης ως αναφέρονται
στην εγκεκριμένη σχετική μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που απαιτούνται.
2. Στην 3η φάση των έργων, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της 1ης και 2ης φάσης της
Κατασκευής των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων στους κλάδους 10, 30, 50, 70, διατηρούνται
ως έχουν από τη 2η φάση οι προσωρινές ρυθμίσεις για την ελεύθερη διέλευση στους
κλάδους 10 & 30 και πραγματοποιείται απόδοση σε κυκλοφορία και των κλάδων 50 & 70 του
Α/Κ Βαφέικων, με προσωρινές παρεμβάσεις στην οριζόντια – κατακόρυφη σήμανση και
ασφάλιση, όπως τοποθέτησης εργοταξιακών πινακίδων προειδοποίησης εισόδου σε
εργοταξιακή ζώνη έργων, ρύθμισης της ταχύτητας διέλευσης από τα διόδια, διαγράμμιση και
αποκλεισμό πρόσβασης στο χώρο του κτιρίου διοίκησης και λωρίδων κυκλοφορίας με
τοποθέτηση προσωρινών εργοταξιακών στηθαίων ασφαλείας και ενημέρωση κινουμένων
στους υπόψη κλάδους για την ελεύθερη διέλευση στους σταθμούς διοδίων για το χρονικό
διάστημα από το πέρας των εργασιών μέχρι να εκδοθεί η απαραίτητη Κ.Υ.Α. για να
λειτουργήσουν οι υπόψη Π.Σ.Δ..
3. Η διέλευση των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται
κανονικά σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την εγκατεστημένη μόνιμη σήμανση –
ασφάλιση και θα πραγματοποιείται σε πλήρες τυπικό πλάτος οδοστρώματος.
4. Η έναρξη των εργασιών και της νέας υφιστάμενης κατάστασης δύναται να πραγματοποιηθεί
άμεσα από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και την ανάρτησή της στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ενώ η χρονική της διάρκεια ορίζεται ως την έκδοση της Κ.Υ.Α. που θα ορίζει τη λειτουργία
των Διοδίων.
5. Οι απαιτούμενες εργασίες, που ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας, για άκρως
σημαντικούς λόγους ασφαλείας, να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6. Τέλος, να απομακρυνθεί η περιττή πλέον σήμανση ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο
προϊόν των εργασιών και το οδικό δίκτυο να αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα
καθαρό από ξένες ύλες.

Άρθρο 2 ο

α) Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 και ισχύει.
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης,
κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.
γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-