Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους μισθωτές του ότι:

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης’’ (ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄) και συγκεκριμένα  με το δεύτερο άρθρο, ρυθμίζονται ζητήματα για την καταβολή του οφειλομένου μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις, που έχουν συνάψει οι επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα, για την αναστολή, ή την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας τους για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με την διάδοση του κοραναϊού. 

Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται η υποχρέωση για την καταβολή μόνο ποσοστού 60% του καταβαλλομένου μισθώματος, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, χωρίς αυτό να γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ή οποιαδήποτε άλλη αστικής απαίτησης για τον εκμισθωτή (Δήμο Ξάνθης) 

Επίσης με το άρθρο τριακοστό έβδομο προβλέπονται διατάξεις για τους ΟΤΑ, με σημαντική την πρόβλεψη στην παρ. 7, για την αναστολή της καταβολής μισθωμάτων προς τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από την 1/3/2020 μέχρι την 31/5/2020, από τους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν  εντός των σχολικών μονάδων και εντός των κοιμητηρίων  .

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει επίσης τους επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  ότι,  η απαλλαγή δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου και του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975,  για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι περιορισμοί  καθώς και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση, που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα καθοριστούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τις παρ.8 & 9 του ως άνω άρθρου της Π.Ν.Π.