Την τοποθέτηση και την θέση που εξέφρασε στην ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που ε΄γινε εκτάκτως δια περιφοράς- κοινοποιεί ο δημοτικός σύμβουλος-μέλος της Επιτροπής από την Παράταξη ” Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ”, Πάνος Σταυρακάρας.

Γενικές Παρατηρήσεις:

Αρχικά θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις μας που αφορούν και τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και γενικότερα θέματα: 

  1. Στα δια περιφοράς συμβούλια της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία ουσιαστικά πραγματοποιούνται κατ ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες συνθήκες, θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα απόλυτης ανάγκης.
  2. Στα δια περιφοράς συμβούλια και με τον τρόπο που πραγματοποιούνται υπάρχει αδυναμία συζήτησης, διευκρινιστικών ερωτήσεων, ενημέρωσης για τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών του συμβουλίου και κυρίως εισαγωγής σε αυτά νέας διαφορετικής προς ψήφιση πρότασης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ακόμα και κάτω από αυτές τις έκτακτες καταστάσεις τα δια περιφοράς συμβούλια αποτελούν το έσχατο μέτρο λειτουργίας των Οργάνων, αφού οι τηλεδιασκέψεις και η «ζωντανή» συζήτηση και επικοινωνία μέσω των Η/Υ προσφέρει απείρως περισσότερα πλεονεκτήματα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν επιλέγεται ειδικά όταν πρόκειται για συνεδριάσεις οργάνων που αποτελούνται από 9 άτομα που θα μπορούσαν να συνεδριάσουν ακόμα και μέσω μιας απλής εφαρμογής messeger;
  3. Η αναγραφή ορισμένων θεμάτων στην πρόσκληση που μας διαμοιράζεται, έτσι όπως διατυπώνονται,  μπορεί να προδιαθέτουν και να προκαταβάλουν τη θέση και την τοποθέτηση των μελών του Οργάνου, π.χ α) στο 3ο θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου…». Το σωστότερο κατά την άποψή μας θα ήταν: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου…» και εν συνεχεία στην εισήγηση να διατυπωθεί και να συνεξεταστεί η πρόταση του εισηγητή, β) στο 4ο θέμα «Μη αποδοχή παραίτησης από τακτικό μέλος …». Το σωστότερο κατά την άποψή μας θα ήταν : «παραίτηση τακτικού μέλους…». 

Σε σχέση με τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής, η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:  

Για το 1ο Θέμα: Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 2ο Θέμα: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 3ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) OXI, διότι κατά την υπογραφή σύμβασης του έργου από τον ανάδοχο ήταν  γνωστοί οι όροι υλοποίησης του έργου, όπως επίσης και οι νέες εργασίες που προέκυψαν δεν δικαιολογούν τόσο μεγάλη παράταση.  

Για το 4ο Θέμα: Μη αποδοχή παραίτησης από τακτικό μέλος & Πρόεδρος, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  (ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) Να κληθεί συμπληρωματικά η υπάλληλος να μας καταθέσει γραπτά τους λόγους για τους οποίους επικαλείται φόρτο εργασίας. Το θέμα δεν είναι επείγον, δεν είναι μέσα σε αυτά που είναι απόλυτης ανάγκης και προτεραιότητας και για το λόγο αυτό καταθέτουμε πρόταση και ζητούμε να αποσυρθεί το θέμα και να εισαχθεί εκ νέου προς συζήτηση σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις. 

Για το 5ο Θέμα: Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση στην Αθήνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης (ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΛΕΥΚΟ, επειδή δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε με αυτόν τον τρόπο συνεδρίασης για ποιο λόγο δεν υπάρχουν τα τιμολόγια διαμονής του 3ου μετακινούμενου προσώπου, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης τα οποία προφανώς εγκρίθηκαν με άλλη απόφαση.

Για το 6ο Θέμα:  Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 7ο Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών στην Καθαριότητα, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση. Στο σημείο αυτό όμως θα θέλαμε να καταγραφεί ότι αριθμός των υπαλλήλων που αιτείται ο Δήμος θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλος, αφού αγγίζει το 50% των μόνιμων υπαλλήλων που εργάζονται στην καθαριότητα. Επειδή όμως βρισκόμαστε εν μέσω μιας τεράστιας απειλής, αλλά και οικονομικής κρίσης, γι΄ αυτόν το λόγο υπερψηφίζουμε την πρόταση. 

Για το 8ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2020 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) Επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το συλλογικό προγραμματισμό ενός Δήμου, επειδή είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί με «άμεσο» και «ζωντανό» τρόπο, αφού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά σε σχέση με τα αιτήματα όλων των υπηρεσιών – όπως μας τα αποστείλατε -, επειδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καταγραφή μας, αφού πάντα μας εγκρίνονται λιγότερες θέσεις από αυτές που αιτούμαστε, για το λόγο ζητούμε να αποσυρθεί σήμερα και να συζητηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν επιλεγεί αυτή μας η πρόταση, η μόνη επιλογή που μας δίνεται στην ψηφοφορία είναι το ΛΕΥΚΟ.

  Για το 9ο Θέμα: Έγκριση παράταση της σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου γάλατος παστεριωμένου 1 Λίτρου (αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ξάνθης)

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΛΕΥΚΟ, διότι αμφιβάλω, άρα δεν είμαι βέβαιος ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του νόμου 4412/2016 η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου είναι η ίδια με την Επιτροπή παραλαβής του φυσικού αντικειμένου και άρα η 2η έχει το δικαίωμα της εισήγησης – γνωμοδότησης για την παράταση της συγκεκριμένης σύμβασης.  

Για το 10ο Θέμα: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης στο εσωτερικό (ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΛΕΥΚΟ, διότι η μετακίνηση έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο. Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εξυπηρέτησης του Δημάρχου έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα από τις 9-3-2020 και επίσης δεν αναγράφεται πουθενά στην εισήγηση η ανάγκη προσφυγής σε κατεπείγουσα διαδικασία.

Για το 11ο Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλ. Γαβριήλ Λαδά, τμ. Γ 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 12ο Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση. Με τη υποσημείωση όμως ότι λείπει από την ηλεκτρονικό έγγραφο εισήγησης του θέματος η 2η σελίδα του αποσπάσματος του 2ου πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης και επίσης δεν φαίνεται ακριβώς ο αριθμός ΑΔΑ της απόφασης (κατά το σκανάρισμα)

Για το 13ο Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 14ο Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της σχολικής εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Για το 15ο Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της σχολικής εφορίας του 2ου 4/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης 

(ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Μετά το τέλος της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, παρακαλώ να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η ψήφος και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών της Επιτροπής.

 

Με εκτίμηση 

Σταυρακάρας Παναγιώτης 

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης