Μια πρώτη και χρήσιμη συνέργεια για την αξιοποίηση των πλεονεκατημάτων που φέρνουν οι τοπικές μονάδες υγείας στην τοπική κοινωνία είναι η κοινή δράση της 1ης ΤΟΜΥ Ξάνθης και του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης για την εμβολιαστική κάλυψη των μαθητών.


Μετά από την συνάντηση των επισκεπτριών υγείας της 1ης Τ.ΟΜ.Υ Ξάνθης  και του Διευθυντή του 2ου Ενιαίου Λύκείου Ξάνθης, υλοποιήθηκε  προγραμματισμένη δράση που αφορά τον έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης της Α΄τάξης. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης του Λυκείου, την Δευτέρα 01/10/18, την Τρίτη 02/10/18 και την Τετάρτη 03/10/18 από τις  08.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

Διενεργήθηκε έλεγχος των βιβλιαρίων εμβολίων των 8 τμημάτων της Α΄τάξης και δόθηκαν παραπεμπτικά στον κάθε μαθητή, περιγράφοντας την πληρότητα ή όχι της εμβολιαστικής ηλικιακά κάλυψης του, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  Στα παραπεμπτικά αναφέρθηκαν  ποια εμβόλια  είναι απαραίτητο να γίνουν με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εμβολιασμού. Παράλληλα, δόθηκαν και ενημερωτικά φυλλάδια για τον τρόπο λειτουργίας της Τ.ΟΜ.Υ και την διαδικασία εγγραφής του πληθυσμού.

Τι κάνουν οι ΤΟΜΥ

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η δωρεάν παροχή κατάλληλης και ανθρωποκεντρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού απο τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.  Δυνατότητα εγγραφής  έχει κάθε κάτοικος του δήμου.

Δικαιλογητικά εγγραφής στη Τ.ΟΜ.Υ. και  στον Οικογενειακό Γιατρό:

  1. Φωτοτυπικό Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας)
  2. Φωτοτυπικό Αντίγραφο Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας (π.χ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομά σας ή Εκκαθαριστικό).
  3. ΑΜΚΑ (Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου υγείας ή βεβαίωση από ΚΕΠ)

Δια νόμιμου Αντιπροσώπου χρειάζεται και Φωτοτυπικό Αντίγραφο Εγγράφου Δικαστικής   Απόφασης ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη ή Απονομής της Επιμέλειας ή Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης απο την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας.