Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, στις 6:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 και ηλειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ» στην αίθουσα της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕΘράκης στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6), όπου ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ.Κωνσταντίνος Μακέδος αναμένεται να αναφερθεί στη αναβάθμιση των πιστοδοτικών υπηρεσιών του Ταμείου.

Ήδη στο ΤΜΕΔΕ λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής καιδιεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμαςwww.tmede.gr και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία πουυποστηρίζει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχήςπαρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι ΕγγυητικέςΕπιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.