Την Τρίτη στις 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης για το μήνα Σεπτέβριο. Στη συνεδρίαση εντάχθηκε ως τελευταίο θέμα συζήτησης, αυτό του ακινήτου της ΕΑΠΑΞ στην οδό Π. Χρηστίδη, το οποίο χάθηκε σε πλειστηριασμό πρόσφατα. Το θέμα φτάνει μετά από γραπτό αίτημα 19 συμβούλων της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης. 

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικών μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτών και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.224/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμ.69/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 83 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.36847/30-8-2017 και 40525/18-9-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων με απονομή μεταλλίων σε δημότες του Δήμου Ξάνθης και ένταξη της εκδήλωσης στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση συνεδρίου της Οργανωτικής Επιτροπής του ΣΦΗΜΜΥ 10 (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο Διεθνές Workshop για τον ποταμό Νέστο στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB/UNESCO) (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδήλωσης με θέμα: «Ξάνθη, πόλη πολιτισμού και Αθλητισμού» (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» για διοργάνωση παρουσίασης παράστασης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής της Μ.Ο.Ι. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)
 • Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • Αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σχετικά με ακίνητο επί της οδού Πυγμαλίωνος Χρηστίδη