Επείγουσα γραπτή ερώτηση για τις ομαδικές απολύσεις στην Ηλεκτρονική Αθηνών κατέθεσε στην Κομισιόν, ο Στέλιος Κούλογλου, σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (GUE/NGL) της Έκθεσης με τίτλο «Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μεταξύ 2007 και 2014» της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτά την Κομισιόν εάν υπάρχει η δυνατότητα στήριξης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να επανενταχθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι στην εργασία.

Τι είδους στήριξη μπορεί να παρέχει το ΕΤΠ; Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως:

  • βοήθεια για αναζήτηση εργασίας
  • συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση
  • υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης
  • επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Μπορεί ακόμη να παρέχει επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/μετεγκατάστασης, ημερήσια αποζημίωση, ή παρόμοιες μορφές στήριξης. Δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (γνωστή και ως Ηλεκτρονική Αθηνών) με έδρα την Ελλάδα έκανε γνωστό ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 267/13-4-2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει το 2013, η εταιρεία απασχολούσε 585 άτομα προσωπικό, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων ήταν 46. Είχαν απομείνει 450 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ανεργία, ενώ οι συνέπειες σε προμηθευτές και άλλες συναφείς δραστηριότητες (παραλαβές / παραδόσεις προϊόντων, υπηρεσίες εγκαταστάσεων, επισκευών) αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά.

H Ηλεκτρονική Αθηνών αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά προβλήματα από το ξέσπασμα της κρίσης, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τις δυσκολίες της αγοράς και τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών αλυσίδων του χώρου. Το 2014 οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν κληθεί από τη διοίκηση να δίνουν μέρος του μισθού τους για την «οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας».

Ερωτάται η Επιτροπή:
Αν και πώς μπορεί να δοθεί στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την επανένταξη στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία;