Δυναμική προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής βιομηχανικών συσσωρευτών λιθίου πραγματοποιεί η ελληνική εταιρεία SUNLIGHT (μέλος του ομίλου εταιρειών Πάνου Γερμανού), με επένδυση  105,26 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 49,9 εκατ. ευρώ μέσω θα προέλθουν από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, μετά την υπογραφή σχετικής απόφασης.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» που αποτελεί μέρος του έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) συνολικού ύψους 105,26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», το έργο της SUNLIGHT αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και στην πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα συσσωρευτών λιθίου. Με βάση την απόφαση το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της επένδυσης θεωρείται η 26η Ιανουαρίου του 2021, καθώς τότε εγκρίθηκε η ενίσχυσης της επιχείρησης από την γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της ΕΕ.

Στο πρώτο στάδιο του έργου θα γίνει η έρευνα και ανάπτυξη νέων στοιχείων συσσωρευτών λιθίου που κύριο χαρακτηριστικό τους θα είναι η ασφαλής λειτουργία και ανθεκτικότητα σε μεγάλο κύκλο φορτίσεων / εκφορτίσεων. Η έρευνα και ανάπτυξη θα επικεντρωθεί σε στοιχεία του συσσωρευτή που περιέχουν τιτάνιο στην άνοδο και μίγματα LFMP. Επιπλέον, θα ερευνηθούν τρόποι κατασκευής αυτών των στοιχείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στη συνέχεια του ερευνητικού έργου θα γίνει η δοκιμαστική παραγωγή στοιχείων λιθίου. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που είναι πιθανό να υπάρξουν, πριν την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα. Τα στοιχεία συσσωρευτών λιθίου που θα αναπτυχθούν θα είναι κατάλληλα για εφαρμογές βαρέων βιομηχανικών οχημάτων, ηλεκτροκίνηση πλοίων και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών που θα κάνουν χρήση των στοιχείων που θα αναπτυχθούν στο πρώτο στάδιο του έργου. Ειδικότερα, θα ερευνηθούν και αναπτυχθούν «έξυπνοι» ελεγκτές και συστοιχίες μπαταριών που θα διευκολύνουν την αυτοματοποίηση της παραγωγής και θα συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των προϊόντων και στη μείωση του κόστους κατασκευής.

Θα ακολουθήσει η δοκιμαστική παραγωγή BMS και modules μπαταριών, με σκοπό και πάλι να γίνει η καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που είναι πιθανό να υπάρξουν, πριν την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα.

Πέραν των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα χρειαστεί για τα δύο στάδια του FID, θα δημιουργηθούν και ερευνητικές υποδομές τόσο στην Αθήνα, με την ίδρυση ερευνητικού κέντρου, όσο και σε εργοστάσιο της εταιρίας στην Ξάνθη.

Η ιδία συμμετοχή της SUNLIGHT θα ανέλθει στο ποσό των 55,36 εκατ.  ευρώ, και μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση που δεν ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.