Μόνο όσοι έχουν προσφύγει δικαστικά έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για συμψηφισμό των απαιτήσεων από την επιδότηση του 12% για για το σύνολο της περιόδου 2010-14 στη Θράκη. 

Στον ΟΑΕΔ ξεκίνησαν οι αιτήσεις των δικαιούχων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Όσοι δεν έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον του δημοσίου, μπορούν να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις μόνο για τις οφειλές της περιόδου από το β εξάμηνο του 2014 και για το 2015.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου:

Σας αποστέλλουμε έγγραφο της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο συμψηφισμού, παρακράτησης και
απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177), σχετικά με την επιδότηση κόστους μισθοδοσίας παραμεθόριων περιοχών.

|Καλούμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη να καταθέσουν άμεσα στον ΟΑΕΔ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους. Όσοι δεν έχουν κάνει προσφυγή και έχουν λαμβάνειν καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά, ώστε να γίνει συμψηφισμός του β’ εξαμήνου 2014 και όλου του 2015.

_ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ (9) ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ_