Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θράκης στη συνεδρίασή του της 7 ης Νοεμβρίου
2018 αποδέχθηκε την σχετική πρόταση του Εισαγγελέα και κήρυξε αθώους από κάθε
κατηγορία τα μέλη της πρώην διοίκησης της Καβάλα Oil για το θέμα της αποκάλυψης
του αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει τις εγκαταστάσεις με την Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων στην περιοχή παραλίας Νέας Καρβάλης.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και
διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία του αγωγού,
ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ΔΕΣΦΑ και τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική επίλυση του ζητήματος που έχει
ανακύψει από την διάβρωση της ακτής της Νέας Καρβάλης.