Ο.Α.Ε.Δ. Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017.

Όπως ενημερώνει η Ευρωκατασκήνωση Θάσου, ξεκίνησαν από τη Δευτερα οι εγγραφές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο oaed.gr

 Μπορείτε φέτος να στείλετε για 15 μέρες δωρεάν στην Ευρωκατασκήνωση Θάσου το παιδί σας για να περάσει όμορφα και δημιουργικά τις διακοπές του.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

 Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2017 εφόσον είναι:

α) ασφαλισμένοι και έχουν πραγματοποιήσει ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) ασφαλισμένες και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,

γ) ασφαλισμένοι και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ο απαιτούμενος από τα στοιχεία α΄ έως γ΄ αναφερόμενος αριθμός ημερών μπορεί να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτηση  αν συμμετέχουν με την ιδιότητα των στοιχείων α΄-β΄ (ιδιότητα εργαζομένου) ή με την ιδιότητα των στοιχείων γ΄ – δ΄ (ιδιότητα ανέργου).

  Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2015, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2001 έως 14.06.2011

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τους όλους τους δικαιούχους είναι να έχουν πάρει τον κλειδάριθμο από τον ΟΑΕΔ για να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη με τα ωφελούμενα παιδιά τους στην κατασκήνωση να προσκομίσουν στην κατασκήνωση τα εξής:

1. Ατομικό βιβλιάριο υγείας των παιδιών και φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του,

2. Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου του δικαιούχου (να φαίνεται το ΑΜΚΑ),  

3. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατήριου του δικαιούχου,

4. Βεβαίωση για το ΑΦΜ του δικαιούχου (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ οτι το ωφελουμενο τέκνο είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες,

6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α ωφελούμενου τέκνου,

7. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του Ο.Α.Ε.Δ εκτυπωμένο 3 φορές και υπογεγραμμένο από το δικαιούχο με μπλε στυλό. Μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο κάνοντας κλικ εδώ.

Σημείωση:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.