Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ξάνθης Αχιλλέας Γερόπουλος, αναφέρεται:

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης ξεκινά τη λειτουργία του για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 δίδοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους σπουδαστές να παρακολουθήσουν την ειδικότητα του «Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται έως και την 15η  Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00π.μ.-14.00μ.μ. στο Δ.Ι.Ε.Κ. εντός του Νοσοκομείου.

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα :

  1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ
  2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  4. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία
  6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α΄ κύκλου δεν δύναται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.ΙΕΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Γενικό Νοσοκομείο Νεάπολη Ξάνθης Τ.Κ. 67100

Τηλ.2541351568

Fax 2541351566