Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι με το άρθρο 69 του Ν. 5108/24 (ΦΕΚ-65/Α/2-5-24) «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» επήλθαν ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023. Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του προαναφερόμενου άρθρου :

«1. Στην περίπτωση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που εκδόθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/8.6.1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β’ 524) μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2805/7.1.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 99), η οποία συνοδεύεται από το Ε.Σ.Ρ. του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.Ρ., με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001. Ο αιτών προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 5039/2023 (Α’ 83) περί της διαδικασίας έγκρισης τύπου συγκεκριμένων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών της παρ. 1, καταργείται η ισχύς των Ειδικών Σημειωμάτων Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία δεν διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.).

5. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Βάσει των ανωτέρω και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σημειώνονται τα ακόλουθα :

1. Η ισχύς της προαναφερόμενης παραγράφου 1 αρχίζει την 02/06/2024 (ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

2. Η αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας δύναται να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την παραπάνω ημερομηνία

3. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται και προς αποφυγή ζητημάτων συνωστισμού, καθυστερήσεων κ.ά. δέον η αίτηση με τα πλήρη προβλεπόμενα δικαιολογητικά να υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου και όχι κατά τις τελευταίες ημέρες λήξης αυτού

4. Χορήγηση παράτασης επί των ανωτέρω προθεσμιών δεν αναμένεται

5. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειάς μας να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την έγκαιρη απόκρισή τους στις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις, με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας και την αξιόπιστη και εμπρόθεσμη εφαρμογή των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων.