Το Δημόσιο ΙΕΚ Ξάνθης ενημερώνει για τις εγγραφές των νέων σπουδαστών.

Εγγραφές σπουδαστών Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου στο Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. Ξάνθης (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) από 31/7 έως 6/9. Πληροφορίες στο σύνδεσμο
της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ Ξάνθης:
https://iek-xanth-new.xan.sch.gr/?p=546

Ψηφιακές αιτήσεις για εγγραφές με απολυτήριο Λυκείου από 28/8 έως 6/9
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας
https://diek.it.minedu.gov.gr/  Πληροφορίες στο σύνδεσμο της επίσημης
ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ Ξάνθης: https://iek-xanth-new.xan.sch.gr/?p=558

Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ ή Μαθητείας ΕΠΑΛ και Αιτήσεις εγγραφής στο Γ’
εξάμηνο αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ/ΤΕΛ από 1/9 έως 15/9. Πληροφορίες στο
σύνδεσμο της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ Ξάνθης:
https://iek-xanth-new.xan.sch.gr/?p=564

Κατάθεση Δικαιολογητικών στο ΔΙΕΚ Ξάνθης (στο συγκρότημα του Πρότυπου
ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης στη Νεάπολη-Εκτενεπόλ Ξάνθης):
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο
ΕΠΑ.Λ. κλπ – ΟΧΙ πτυχία Ανώτερης Βαθμίδας π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ)
3. Βεβαίωση Απογραφής – e-ΕΦΚΑ
4. Τα αποδεικτικά των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης:
https://iek-xanth-new.xan.sch.gr/