Μετά τη δημοσίευση άρθρου σε τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Ξάνθης
που αναφέρεται σε ζητήματα ποιότητας νερού στο Δήμο Αβδήρων έχουμε να
αναφέρουμε τα εξής:
 Η χαμηλή περιεκτικότητα υπολειμματικού χλωρίου που εμφανίζουν
πολλά δείγματα νερού που ελήφθησαν κατά το 2022 δε συνιστά
κανένα απολύτως πρόβλημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν
υπερβάσεις στα ανώτατα όρια των παραμέτρων που εξετάστηκαν. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η επιχείρησή μας επιδιώκει να
διασφαλίζει την ποιότητα του νερού με την ελάχιστη δυνατή χλωρίωση
ώστε να μην ενοχλούνται οι καταναλωτές μας από τη δυσάρεστη οσμή
και γεύση του χλωριωμένου νερού.
 Η υπέρβαση μικροβιολογικής παραμέτρου σε δείγμα γεώτρησης είναι
απόλυτα αναμενόμενη και δεν αποτελεί πρόβλημα αφού πρόκειται για
νέα γεώτρηση που δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το δίκτυο και επομένως
δεν χλωριώνεται.
 Οι μοναδικές ουσιαστικές υπερβάσεις κατά το έτος 2022 εμφανίζονται
σε δύο από τα 48 δείγματα που εξετάστηκαν. Οι περιπτώσεις αυτές
οφείλονταν σε μεμονωμένα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν και
επιλύθηκαν άμεσα.
Η ΔΕΥΑΑ μεριμνά με ιδιαίτερη επιμέλεια και υπευθυνότητα για να διασφαλίζει
πόσιμο νερό καλό σε ποιότητα και επαρκές σε ποσότητα, στη χαμηλότερη
δυνατή τιμή, για όλους τους κατοίκους του Δήμου Αβδήρων.