Τους άξονες του Αναπτυξιακού Σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για τη Θράκη, αναλύει σε άρθρο
του στην εφημερίδα Θράκη, ο υποψήφιος βουλευτής και πρώην Υφυπουργός
Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

Αφού επισημαίνει ότι η πτωτική πορεία της περιοχής είναι αποτέλεσμα των
άστοχων πολιτικών επιλογών δεκαετιών το φαινόμενο εντάθηκε από την πρόσφατη
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το χαρακτηριστικό έλλειμμα πολιτικής
βούλησης της ΝΔ, που καταδίκασε την ακριτική περιοχή μας σε φτωχοποίηση.
Παρόλα αυτά σημειώνει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει: Πιο αναλυτικά,
αναφέρεται σε άμεσες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις οι οποίες στο σύνολο
τους αρθρώνονται γύρω από 4 άξονες:

 τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως ικανοποιητικού
προορισμού για κατοίκηση,
 τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως τόπου άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 τη μετάβαση σε ένα νέο παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης της Θράκης
που στηρίζεται στη γνώση
 και την αξιοποίηση της διασυνοριακότητας και της διαπολιτισμικότητας
της περιοχής

Σύμφωνα με το Στάθη Γιαννακίδη ‘η Θράκη πρέπει να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να φτάσει χρονικά σε ένα σημείο αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης'
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος
για τη Θράκη θα γίνει κυρίως με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ 2021-2027 με τη συνδρομή εθνικών πόρων όπου και αν
αυτό απαιτείται.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον πρώην Υφυπουργό, η Θράκη λόγω της γεωγραφικής της
θέσης στο επίκεντρο οδικών, ενεργειακών και άλλων δικτύων, θα πρέπει να
αποτελέσει έδρα ενός Ταμείου Βαλκανικής Συνανάπτυξης μέσω της δημιουργίας
ενός Οργανισμού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της Νότιο Ανατολικής
Ευρώπης.

Τέλος, ο πρώην Υφυπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη στήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων
μέσω ενός ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικά το άρθρο του Στάθη Γιαννακίδη στην εφημερίδα Θράκη:

Την τελευταία τετραετία, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
καταγράφει μια θλιβερή πρωτιά, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση του
πληθυσμού που βρίσκεται σε καθεστώς κινδύνου φτώχειας στις εκθέσεις της
ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό είναι υψηλότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη,
προδιαγράφοντας την πορεία της περιοχής προς την φτωχοποίηση ταχύτερα σε
σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να αποτελεί μια από τις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στο σύνολό της, παρόλα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Τόσο η θέση της όσο και ο πολυπολιτισμικός
χαρακτήρας της είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση που τη διαφοροποιούν
σημαντικά από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ωστόσο, πολιτικές επιλογές δεκαετιών
την οδήγησαν σε μια καθοδική πορεία η οποία εντάθηκε από την πρόσφατη
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το χαρακτηριστικό έλλειμμα πολιτικής
για την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων της χώρας.
Το 2021, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε την πρόταση του για το Στρατηγικό Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό της Θράκης, η οποία διατύπωσε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής μιας
προοδευτικής κυβέρνησης για μεταστροφή αυτής της καθοδικής πορείας της
περιοχής. Ρητά διατυπώνεται ότι η Θράκη πρέπει να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να φτάσει χρονικά σε ένα σημείο αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Για να
συμβεί αυτό, δεν αρκούν μόνο κίνητρα με στιγμιαίο αντίκτυπο, αλλά υποστήριξη
του επιχειρείν που βασίζεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με παράλληλη
βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης. Το προτεινόμενο σχέδιο
περιλαμβάνει άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, οι οποίες στο
σύνολό τους αρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες: τη βελτίωση της
ελκυστικότητας της Θράκης ως ικανοποιητικού προορισμού για κατοίκηση, τη
βελτίωση της ελκυστικότητας της Θράκης ως τόπου άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τη μετάβαση σε ένα νέο παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης της Θράκης που στηρίζεται στη γνώση και την αξιοποίηση της διασυνοριακότητας και
της διαπολιτισμικότητας της περιοχής. Οι άξονες αυτοί αποτελούν ουσιαστικά και
τους στόχους των παρεμβάσεων.

Η πρόταση του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε συνδυασμό με το
Κυβερνητικό Πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να αποτελέσει
τον οδηγό για στοχευμένες παρεμβάσεις, μέσω της υλοποίησης ενός
ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θράκη, με πόρους από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη συνδρομή εθνικών πόρων, όπου
απαιτείται, και συμπληρωματικότητα με το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι
απουσίαζε η περιφερειακή διάσταση στην αξιοποίηση των πόρων. Η πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, διαθέτοντας σημαντικό μέρος των
πόρων για την Ανάπτυξη των Περιφερειών, των Πόλεων και της Υπαίθρου. Μάλιστα,
προβλέπεται η Ίδρυση Ταμείου Περιφερειακών και Τοπικών Αναπτυξιακών
Σχεδίων με προϋπολογισμό από το Ταμείο, με στόχο την εξάλειψη των
περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θράκη μπορούν
να κατευθυνθούν συγκεκριμένοι πόροι του Ταμείου προς μια από τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, συνεισφέροντας έμπρακτα στη μείωση του
επιπέδου περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο το οποίο είναι ένα από τα
υψηλότερα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για μια πρόταση που συνθέτει
διαφορετικά επίπεδα πολιτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης πόρων, ενώ
παράλληλα ευνοεί την ανάπτυξη συνεργιών. Έτσι, το περιεχόμενο του
Προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις εμβληματικές που παρουσιάζονται
στο Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Θράκης αλλά και μικρότερης κλίμακας,
που θα καθοριστούν μετά από διαβούλευση σε επίπεδο τοπικό, υλοποιώντας στο
σύνολό του μέρος του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιοχή.
Εμβληματικά έργα που θα μπορούσαν άμεσα να δρομολογηθούν είναι η
δημιουργία τεχνολογικού campus στο ΔΠΘ, η βελτίωση των υποδομών (π.χ.δημιουργία κάθετων αξόνων για την ενθάρρυνση της διασυνοριακότητας), η
πιλοτική εφαρμογή της ΔΟΜΗΣ στήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
και η δημιουργία «Οργανισμού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της ΝΑ
Ευρώπης» με έδρα τη Θράκη. Ειδικότερα, η τελευταία δράση θα μπορέσει να
ενισχύσει την ανάπτυξη διακρατικών εμπορικών συμφωνιών που θα δώσουν στη
Θράκη εξωστρεφή και αναπτυξιακό χαρακτήρα και ισχυρή θέση σε όλα τα
Βαλκάνια. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να προτάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την
αναγκαιότητα δημιουργίας ταμείου βαλκανικής συνανάπτυξης, στο οποίο η
Θράκη μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.
Στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών, μπορούν να ενταχθούν τόσο μεγάλα
εμβληματικά έργα (π.χ. οδικά) αλλά και μικρότερα, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των κατοίκων και τη δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση νέων
κατοίκων στην περιοχή. Ο πληθυσμός της Θράκης συρρικνώνεται και η ύπαιθρος
ερημοποιείται διαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το
φαινόμενο, απαιτούνται γενναίες δράσεις με ένα επενδυτικό πρόγραμμα τοπικών
υποδομών, το οποίο όχι μόνο θα κάνει πιο ελκυστική την ύπαιθρο αλλά και θα
ενισχύσει την παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα μέσω έργων για την στήριξη
του.
Παράλληλα, η δημιουργία του τεχνολογικού campus στο ΔΠΘ θα μπορούσε να
συγκρατήσει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης στην περιοχή και
ταυτόχρονα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της Θράκης με τις υπηρεσίες που θα
παρείχε. Για να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, το
παραγωγικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει, με στροφή προς την οικονομία της γνώσης.
Για αυτό και ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο που το Πανεπιστήμιο
αλλά και άλλοι ερευνητικούς φορείς της περιοχής μπορούν να ενισχύσουν την
τοπική οικονομία, αναπτύσσοντας συνέργειες για τη διασύνδεση της έρευνας με την
επιχειρηματικότητα.
Πέρα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της έρευνας, απαιτείται
και η άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίες έχουν πληγεί
έντονα τα τελευταία χρόνια τόσο από την αύξηση του ενεργειακού κόστους όσο και
από τις προκλήσεις της παραμεθόριας επιχειρηματικότητας. Πολιτική επιλογή τηςπροηγούμενης κυβέρνησης ήταν να αποκλειστούν οι μικρές και οι μεσαίες
επιχειρήσεις από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρότι
αποτελούν την ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, με
εξαιρετική συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή
προστιθέμενης αξίας. Ενδεικτικό είναι ότι το 93% των χαμηλότοκων δανείων του
Ταμείου δίνονται σε μεγάλους ομίλους. Αυτή η δυνανάλογη υποστήριξη των
μεγάλων ομίλων έναντι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να
ανατραπεί και να αποκατασταθεί η ισορροπία στην κατανομή των πόρων,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών εγκατάστασης
των επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε λιγότερο αναπτυγμένες
περιοχές, όπως η Θράκη, μπορεί να γίνει χρηματοδοτικά τόσο με στήριξη των
υφιστάμενων όσο και με παροχή κινήτρων για νέες επιχειρήσεις. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, ιδιαίτερα κομβικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αυξηθεί ο ενεργός
πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές και έτσι η ανάπτυξη να καταστεί βιώσιμη. Η
πρόταση αυτή δεν έρχεται να υποκαταστήσει τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν
όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, αλλά έχει στόχο εμφατικά να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα των επιχειρήσεων της Θράκης. Έτσι μπορούν να εξεταστούν
αντισταθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου μεταφορικού κόστους,
μέτρα προστασίας από τα δίκτυα του παρεμπορίου και της διακίνησης λαθραίων
προϊόντων από γειτονικές χώρες, με τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και την
εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς και κίνητρα στις παραμεθόριες επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν την πρόκληση του εκσυγχρονισμού τους.

Την εποχή που διανύουμε, η Θράκη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Μετά από μια
τετραετία υποβάθμισης, με επιχειρήσεις να κλείνουν, τοπικές υποδομές να
παρακμάζουν και τον τοπικό πληθυσμό να συρρικνώνεται, η επόμενη τετραετία θα
είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της. Δεν είναι μόνο οι δείκτες που
αποτυπώνουν την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αφού αυτή είναι
εμφανής σε όλους τους κατοίκους της. Για να αλλάξει αυτή η πορεία, απαιτείται ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο που να μπορεί να υλοποιηθεί και να δημιουργήσει έδαφοςγόνιμο για ευρύτερες αλλαγές. Ως έκτακτη ανάγκη, η φτωχοποίηση απαιτεί και
έκτακτη αντιμετώπιση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη
Θράκη έρχεται να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για να εφαρμοστεί στην
πράξη ένα νέο, δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο, προς όφελος όλων των κατοίκων της.