Ημερίδα ανοιχτή στο κοινό με θέμα «Επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Διαχείρισης του
νερού» με προσκεκλημένους ομιλητές από Πολυτεχνικές Σχολές του ΕΜΠ και του ΑΠΘ και από το ΕΛΓΟ Δήμητρα θα πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας «Eye4water».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 9.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου Α του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Το αντικείμενο του έργου Eye4water αφορά στην ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής
στην Περιφέρεια ΑΜΘ και στον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με τη βελτίωση του
περιβάλλοντος, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην ΑΜΘ, την ανάπτυξη του
αγροδιατροφικού τομέα και τη συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
https://eye4water.com/

09.30 Προσέλευση
10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί & Έναρξη.
Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ, ΕΥ του έργου Eye4water.
Μέρος Α. Προσκεκλημένοι ομιλητές (keynote lectures)
10.30 – 11.00 Έλεγχος της Ρύπανσης των Υπόγειων Υδάτων με τη Χρήση
Αγροδασικών Συστημάτων, Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης,
Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
11.00 – 11.30 Διαχείριση νερού και υδρο-πληροφορική: μια σχέση σε διαρκή ροή…,
Χ. Μακρόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων
11.30 – 12.00 Η διακυβέρνηση των υδάτων σε διασυνοριακές λεκάνες, Μ.
Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων &
Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Διάλειμμα

12.30 – 13.00 Ολοκληρωμένη Προσομοίωση και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Αγροτικών και Παράκτιων Λεκανών Απορροής, A. Λουκάς, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών
Έργων
13.00 – 13.30 Διαχείριση υδατικών πόρων: Επενδύοντας σε μακρόχρoνες
περιβαλλοντικές μετρήσεις υψηλής συχνότητας και στην αρχή της ολιστικής
διαχείρισης συστημάτων, A. Παναγόπουλος, Ερευνητής Α ΙΕΥΠ, Διευθυντής Ερευνών
ΕΛΓΟ Δήμητρα
13.30 – 14.00 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων
παράκτιων αγροτικών συστημάτων, Α. Καλλιώρας, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Εργαστήριο
Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
14.00 Συνέντευξη τύπου «Τοπικές συμμαχίες για την παγκόσμια κρίση νερού»
& γρήγορο γεύμα (κτήριο Α Πολιτικών Μηχανικών, 3 ος όροφος)

Μέρος Β. Υπεύθυνοι Πακέτων Εργασίας του Eye4Water
15.30 – 15.45 Παρακολούθηση και προσομοίωση παράκτιων υδάτων
Γ. Συλαίος, Καθ. Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ
15.45 – 16.00 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης & χημική παρακολούθηση
περιοχών μελέτης
Χ. Ακράτος, Αναπλ. Καθ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
16.00 – 16.15 Αποτύπωση της μικροβιακής ποικιλότητας και εκτίμηση της
οικολογικής κατάστασης στη λεκάνη απορροής των ποταμών Λίσσου και Λασπία
Σ. Ντούγιας, Καθ. Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ
16.15 – 16.30 Παρακολούθηση υπογείων υδατικών συστημάτων
Φ. Πλιάκας, Καθ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
16.30 – 16.45 Εργαλεία λήψης απόφασης σε περίπλοκα συστήματα με πολλαπλούς
χρήστες
Μ. Σπηλιώτης, Αναπλ. Καθ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
16.45 – 17.00 Δορυφορική παρακολούθηση και χαρτογράφηση
Γ. Μαλλίνης, Αναπλ. Καθ. Τμ. Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
17.00 – 17.15 Δημοσιότητα, citizen science
Ι. Κάγκαλου, Καθ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου, Dr Δ.
Λατινόπουλος, project manager
17.15 – 18.00 Συζήτηση & Ερωτήσεις