Ερώτηση για την ατιστοιχία τίτλου σπουδών Ιεροσπουδαστηρίων της
αλλοδαπής κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χουσείν Ζεϊμπέκ.

Οι βεβαιώσεις Αντιστοιχίας και Αναγωγής Βαθμολογίας Πιστοποιητικών
Σπουδών ή Απολυτήριων Τίτλων χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 155/78 και τις υπ’ αριθμ. Φ.815.1/33/Ζ1/1407/04-03-1994 και
Φ.815.4/Ε187/Ζ1/1407/21-08-1998 εγκυκλίους. Με τις ως άνω Πράξεις της
Διοίκησης καθορίζονται συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις αντιστοιχίας των
τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών συστημάτων της αλλοδαπής με τα αντίστοιχα
της χώρας μας.

Ωστόσο, αναιτιολόγητα, σε αυτές τις διατάξεις δεν έχουν συμπεριληφθεί
οι αντιστοιχίες των Ιμάμ Χατίπ, τα οποία αποτελούν θρησκευτικά-
μουσουλμανικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα με τα
Ιεροσπουδαστήρια που λειτουργούν στην χώρα μας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλοί σπουδαστές που είτε έχουν
παρακολουθήσει κάποιες τάξεις στα Ιμάμ Χατίπ, είτε έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρίσκονται αντιμέτωποι με το
νομοθετικό κενό της μη αντιστοιχίας των σπουδών τους. Ως αποτέλεσμα
αδυνατούν είτε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην χώρα μας, είτε να
αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών τους και κατά συνέπεια δεν μπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερη βαθμίδα ή να εξελιχθούν
επαγγελματικά.

Σε αιτήσεις αντιστοιχίας των ενδιαφερόμενων σπουδαστών προς την
Διοίκηση, η απάντηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων επισημαίνει ότι: «Η
αντιστοιχία τίτλου σπουδών ιεροσπουδαστηρίου της αλλοδαπής με τίτλο
σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής δεν ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία». Παρά ταύτα, λόγω του νομοθετικού κενού δεν δίνεται η δυνατότητα ούτε για αντιστοιχία τίτλου σπουδών ιεροσπουδαστηρίων της αλλοδαπής με αυτά της ημεδαπής.

Επειδή, οι απόφοιτοι των Ιμάμ Χατίπ βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι τίτλοι
σπουδών τους δεν αντιστοιχούν με κανέναν τίτλο σπουδών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα Επειδή, το ως άνω νομοθετικό κενό δυσχεραίνει τις δυνατότητες
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλιξης των σπουδαστών

Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να αναλάβει την πρωτοβουλία θέσπισης των
προϋποθέσεων και του τρόπου απόδοσης αντιστοιχίας των τίτλων
σπουδών ιεροσπουδαστηρίων της αλλοδαπής με τους τίτλους
σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής;
2. Προτίθεται να αναλάβει την πρωτοβουλία θέσπισης των
προϋποθέσεων και του τρόπου απόδοσης αντιστοιχίας των τίτλων
σπουδών ιεροσπουδαστηρίων της αλλοδαπής, έστω, με τους τίτλους
σπουδών των ιεροσπουδαστηρίων της ημεδαπής;
3. Σε ποιο σκεπτικό βασίζεται η διατήρηση αυτού του νομοθετικού
κενού στην αντιστοιχία των τίτλων σπουδών των ιεροσπουδαστηρίων,
παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις αντιστοιχίας είναι πολλές και το οποίο
οδηγεί σε αδιέξοδο τους σπουδαστές από τα συγκεκριμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα;