Με επιστολή τους προς την Επιτροπή Δημοπρασιών του Δήμου Ξάνθης οι επαγγελματίες που οργανώνουν την κατανομή οικοπέδων στο πρώην ΔΕΡΑΣ, αναφέρουν:

Κύριοι,
εκπροσωπώντας τις 38 επιχειρήσεις του Νομού Ξάνθης, που
ενδιαφέρονται για την αγορά οικοπέδου στο πρώην εργοστάσιο «ΔΕΡΑΣ»,
σας αναφέρουμε πως οι διαδικασίες εκ μέρους μας ολοκληρώθηκαν.

Έγινε η κατανομή των δύο τεμαχίων συνολικής εκτάσεως ενενήντα (90)
περίπου στρεμμάτων, μοιράσθηκαν 38 οικόπεδα, συγκεντρώθηκαν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πλειοδότη και τον εγγυητή του και
εκδόθηκαν και οι σχετικές τραπεζικές επιταγές, οι οποίες θα διαβιβαστούν στη
Δ.Ο.Υ. Ξάνθης προκειμένου να εκδοθούν οι εγγυητικές επιστολές.

Στο σημείο αυτό απαιτείται ο ορισμός από εσάς ημερομηνίας
διενέργειας δημοπρασίας προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό έγγραφο
εγγύησης συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς
επίσης και να μπορέσουν να εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις περί μη
οφειλής στο Δήμο τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους εγγυητές τους.
Μια τέτοια δημοπρασία είναι πρωτόγνωρη τόσο σε τοπικό όσο και σε
πανελλήνιο επίπεδο.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία
και συνεννόηση ως προς την ημερομηνία, και για ότι άλλο απαιτηθεί, για να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η δημοπρασία, να καταστεί εφικτή η έκδοση των
εγγυητικών επιστολών και βεβαιώσεων και οτιδήποτε άλλο υπολογίζοντας και
το χώρο διότι θα παραβρεθούν περί τους 50 επαγγελματίες.

Γιάννης Σιούτας, Εκπρ. επαγγελματιών
Πέτρος Παμπουκίδης, Μηχανικός
Πολυξένη Μάλλιου, Δικηγόρος