Σε σχετικό Δελτίο Τύπου αναφέρεται:

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης ενημερώνει τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ότι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06/05/2022 έως και τη Δευτέρα 09/05/2022 τα πληροφοριακά συστήματα των Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών μετάβασης τους στις υποδομές του G-CLOUD.

Κατά συνέπεια, δεν θα διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες

1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ),

2. υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ,

3. δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. και

4. έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.