Όπως ενημερώνει το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης:

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων)
εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε
εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄
τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-
2023 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022
και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο e-mail gymmousx@sch.gr.

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώνετε μόνο την επισυναπτόμενη αίτηση, την
οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, και όχι άλλες που κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από κοινού από τους
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής στο
οποίο κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Στην περίπτωση που η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή
της μεταξύ των γονέων, αλλά δεν υφίσταται συναίνεση των δυο γονέων για τη
συμμετοχή στις εξετάσεις, τότε οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν
ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο δικαστική απόφαση
(προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση)
που το επιτρέπει.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
https://mousikoxanthis.wordpress.com/ και στο τηλέφωνο 2541092212.