Υποτροφία «Σάββα Παραστατίδη» για διδακτορικές σπουδές
από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
της Σχολής Μηχανικών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Η ονομαστική υποτροφία για μία θέση αποτελεί ευγενική χορηγία του παλαιού απόφοιτου του Τμήματος Σάββα Παραστατίδη, του διακεκριμένου στελέχους Amazon από την Ξάνθη, και προσφέρεται μέσω του Ιδρύματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ.

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία του Ξανθιώτη μηχανικό λογισμικού από τον Πετεινό, που εργάζεται στις ΗΠΑ σε πολύ σημαντικές θέσεις στους πολυεθνικούς τεχνολογικούς  κοκοσσούς αλλά θυμάται πάντα τις εκπαιδευτικές δομές από  τις οποίες πέρασε και τις νετερες γενιές.

Οι λεπτομέρειες της προκήρυξης

Δικαιούχοι υποτροφίας:

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Ύψος και Διάρκεια της Υποτροφίας:

Η υποτροφία ανέρχεται στις 10.000 € ανά έτος. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος ακόμη. Τερματίζεται νωρίτερα με τη λήψη του Διδακτορικού Τίτλου ή με την ολοκλήρωση του μέγιστου ορίου ηλικίας για τη χορήγηση της που αναφέρεται στη συνέχεια.

Επιστημονικά πεδία της Υποτροφίας:

Η υποτροφία εντάσσεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων προς χορήγηση υποτροφίας του Ιδρύματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ τα οποία αναφέρονται στα εξής επιστημονικά αντικείμενα:

 • Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές
 • Ανάλυση Δεδομένων- Επιστήμη Δεδομένων
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών
 • Τεχνητή Νοημοσύνη – Ρομποτική
 • Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις επιδιωκόμενες σπουδές.

Ο βαθμός του απαιτούμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, να είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20)για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,5/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut(1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τις περιπτώσεις, που σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, δεν είναι απαραίτητο το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του Πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι αντίστοιχα τουλάχιστον οκτώ (8,00).

 1. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, η υποτροφία δεν δύναται να συνεχίζεται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων.
 2. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 3. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2022. Η υποτροφία δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η Ιουνίου 2022, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Γραμματεία του Τμήματος με ένα (1) συμπιεσμένο αρχείο (zip) στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: info@iee.ihu.gr. Στην περίπτωση που τα μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τα 10ΜΒ, συνιστάται η χρήση υπηρεσίας ελεύθερου διαμοιρασμού μεγάλων αρχείων (WeTransfer.com).

Διαδικασία χορήγησης της Υποτροφίας:

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις δύο (2) μαθημάτων τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. Για την τρέχουσα προκήρυξη τα μαθήματα αυτά είναι: (1) Μαθηματικά και (2) Πιθανότητες και Στατιστική(*).

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά μετά από εισήγηση 3-μελούς επιστημονικής επιτροπής που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και απόφαση της Συνέλευσης.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την αξιολογική σειρά των υποψηφίων και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υποψηφιότητάς τους διαβιβάζονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για την τελική επιλογή του υποτρόφου και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης χορήγησης της υποτροφίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτρης Παπακώστας, Καθηγητής

Επισύναψη: Προκήρυξη_Υποτροφίας_Σάββα_Παραστατίδη.pdf


(*) Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος: https://www.iee.ihu.gr