Όπως αναφέρει στην απόφασή της η ΕΕΑ αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης: 

α ) Δεν προέκυψε παράνομη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ

β) Από τα μέχρι τούδε στοιχεία δεν προκύπτει η παράνομη προέλευση των
χρημάτων , τα οποία διετέθησαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ