Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Χρήστου Μέτιου, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ ορίζονται οι εξής
Αντιπεριφερειάρχες:

 Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, με
αναπληρωτή το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Χρήστο Γάκη.
 Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ,
με αναπληρωτή το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και
Διαφάνειας κ. Κωνσταντίνο Ναλμπάντη.
Η άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω Αντιπεριφερειαρχών στην
Οικονομική Επιτροπή θα ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης
ορισμού τους στο ΦΕΚ.