Στις 06/12/2021 ανιχνεύτηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (υπότυπος H5N1) σε βουβόκυκνο στο Δέλτα του Έβρου. Σύμφωνα με τη Διεύθυνη Κτηνιατρικής της ΑΜΘ, το εύρημα αυτό καταδεικνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και εκτιμώντας ως υψηλό τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας σε εκτροφές πουλερικών, εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται η άμεση εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 2008 που προβλέπει:

Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια ,αυλές , αγρούς κλπ) σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους ,ποταμούς , λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές
β) σε μη περιφραγμένους χώρους, σε όλη την επικράτεια της χώρας
Η Δνση Κτηνιατρικής, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή μόλυνσης των εκμεταλλεύσεων αλλά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ως εκ τούτου συστήνει τα ακόλουθα μέτρα, για την αποφυγή μόλυνσης των πουλερικών σε οικόσιτες και συστηματικές εκμεταλλεύσεις

1. Τα οικόσιτα πουλερικά να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή τους με άγρια πτηνά.
Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες να διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών

2. Οι κάτοχοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων πρέπει :
 να εκτρέφουν πουλερικά επίσης σε κλειστούς χώρους και να εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να
αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
 να περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων
 Να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα
 να διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων

3. Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πτηνών και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών) Άγρια πτηνά
 Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά.

Δημόσια Υγεία

Συνιστάται η αποφυγή επαφής των πολιτών με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια.
Ιδιαίτερα συστήνεται η λήψη των μέτρων προστασίας (γάντια, μάσκες, φόρμες κλπ) στο προσωπικό των συστηματικών ή οικόσιτων εκμεταλλεύσεων που έρχεται σε άμεση επαφή και μεγάλη συχνότητα με τα πουλερικά της εκμετάλλευσης Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία
της περιοχής τους ,όπως επίσης να λάβουν πληροφορίε και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων