Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον Περιφερειακό της Ξάνθης με περιορισμό της λωρίδας λόγω εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, υπέγραψε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης Πασχάλης Γιώρης.

Στην απόφαση που τίθεται σε ισχύ την Τετάρτη και μέχρι την Παρασκευή, αναφερεται ότι δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο

Αναλυτικά αναφέρει:

“Αποφασίζουμε:  1. Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, με τμηματική στένωση λωρίδας, λόγω εργασιών τοποθέτησης στηθαίων στην Περιφερειακή Οδό Ξάνθης, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης».
2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε οχτώ (8) θέσεις επί του τμήματος της Ε.Ο. που
παρακάμπτει την πόλη της Ξάνθης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα
πραγματοποιηθεί παράκαμψη της κυκλοφορίας, πλην όμως η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα
μειώνεται σταδιακά και θα περιορίζεται έως τα 30 χλμ/ώρα.|
3. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από την 09:00 ώρα της Τετάρτης 01/12/2021 έως την 09:00 ώρα της Παρασκευής 03/12/2021. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη
πραγματοποίησης εργασιών, η γενική σήμανση και οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι
ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος.
4. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5- 2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχών πεζών.
5. Με το πέρας των εργασιών σε κάθε τομέα και σημείο, η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.”

Η εκτέλεση της απόφασης ανατίθεται στην Τροχαία Ξάνθης.