40 θέσεις μερικής απασχόλησης και 42 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου για σχολικές καθαρίστριες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022 ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης 17997/9.8.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:proslipseis@cityofxanthi.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρεςκαι αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Ξάνθης ΞΑΝΘΗ ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης

40

Πλήρους απασχόλησης

42

Διδακτικό έτος 2021-2022

 

Περισσότερα για τα μόρια και τις λεπτομέρειες στη σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ