Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, στο πλαίσιο της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών  της πρώτης κατοικίας, αποφάσισε την αποχή των μελών του από πλειστηριασμούς και αναγκαστικές κατασχέσεις μέχρι τις 31-7.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής
δεύτερης ευκαιρίας εν όψει της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που θα
οδηγήσουν σε σωρεία αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμογές του νόμου
υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί ¨Ο Φορέας Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης, αποφάσισε ομόφωνα, την αποχή όλων των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης από 18.06.2021 μέχρι και 31.07.2021 από τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020

Και πιο αναλυτικά:
1. Την απόχη από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση
διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου,
προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 360Α του ΚΠολΔ.
2. Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (αρθ. 924 ΚΠολΔ.)
που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται
υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό
του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που εκδίδει (αρθ.
36 παρ. 2 περ. β΄Κώδικα Δικηγόρων)
3. Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (αρ. 927 ΚΠολΔ).