Με ανακοίνωσή τους οι αριστερές συνεργαζόμενες κινήσεις εκπαίδευτικών, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην μετατροπή του 1ου ΕΠΑΛ Ξάνθης σε Πρότυπο.

Αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη σπουδή το Υπ. Παιδείας προχωρά στην εσπευσμένη μετατροπή ΕΠΑΛ
της επικράτειας σε Πρότυπα. Στην Περιφέρεια Αν. Μακ. & Θράκης, επιλέχθηκε το 1ο
ΕΠΑΛ Ξάνθης. Η αρχική πρόθεση ή μάλλον ειλημμένη απόφαση διατυπώθηκε σε
απευθείας επαφές του γ.γ. του ΥΠΠΕΘ με την Δ.Δ.Ε Ξάνθης και τη διεύθυνση του
σχολείου, σε χρόνο, μάλιστα, που η επικοινωνία και η αντίδραση των ενδιαφερομένων
ήταν δύσκολη (εορτές του Πάσχα). Ο σύλλογος διδασκόντων ενημερώθηκε Μ. Δευτέρα,
από πρωτοβουλία και μόνο του διευθυντή του σχολείου.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση ο σύλλογος ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του στον χαρα-
κτηρισμό του σχολείου τους ως πρότυπου.

Να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε συνάντηση του συλλόγου με το ΔΣ της ΕΛΜΕ, όπου
έγινε σύντομη διαδικτυακή ενημέρωση του γ. γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. κ.
Βούτσινου. Ανάμεσα σε άλλα διαβεβαίωσε τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ότι δε
θα χαθούν οι οργανικές και έχει καθοριστεί χρηματοδότηση για κάθε Π.ΕΠΑΛ που
ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ!!! Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το υπουργείο δεν θα
προχωρήσει σε χαρακτηρισμό σχολείων ως Πρότυπα χωρίς την πρότερη έκδοση του
σχετικού Εκπαιδευτικού Οδηγού των Π.ΕΠΑΛ.
Επισημαίνουμε ότι ο Εκπαιδευτικός Οδηγός των Π.ΕΠΑΛ που καθορίζει τα θέματα

οργάνωσης και λειτουργία τους, όπως εγγραφές και κριτήρια φοίτησης, την ειδική δια-
δικασία επιλογής, τοποθέτησης και θητείας των οργάνων διοίκησης, καθώς και του δι-
δακτικού προσωπικού, έγινε γνωστός μόλις σήμερα (26-5-2021)!!! Σημειώνουμε,

επίσης, ότι σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, η επιλογή ενός ΕΠΑΛ για να

λειτουργήσει ως πρότυπο ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας μετά από ει-
σήγηση των Σ.Σ.Π.Α.Ε και δεν προβλέπεται να ερωτώνται οι σύλλογοι διδασκόντων

των επαγγελματικών λυκείων ούτε ζητείται η γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης!

Παρόλα αυτά, από ότι πληροφορούμαστε, το Σ.Σ.Π.Α.Ε., μετά από εντολή του υπουρ-
γείου και παρά το γεγονός ότι δεν είχε στα χέρια του τον Εκπαιδευτικό Οδηγό και

γνώριζε την εκφρασμένη αντίθετη άποψη των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων &
Κηδεμόνων φαίνεται να προχώρησε σε θετική «εισήγηση» προς το Κεντρικό Συμβούλιο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Η «εισήγηση» δε γνωστοποιήθηκε και, σύμφωνα με προφορικές αναφορές μελών του
Σ.Σ.Π.Α.Ε., έχει πιο πολύ τη μορφή υπομνήματος. Άγνωστο παραμένει εάν διαλέχτηκε
με τοπικούς φορείς, ή κατά πόσο διερεύνησε τις προϋποθέσεις κάλυψης των κριτηρίων
επιλογής του συγκεκριμένου σχολείου. Εντούτοις, λήφθηκε ως «εισήγηση» από το
Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., το οποίο τελικά και εξέφρασε θετική γνώμη προς το υπουργείο Παιδείας
για τη μετατροπή του σχολείου σε Πρότυπο.
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4763/2020 ΦΕΚ 254/21-12-2020 για την Ε.Ε.Κ. το
Σ.Σ.Π.Α.Ε. αποτελεί το κυρίαρχο όργανο σε περιφερειακό επίπεδο που θα καθορίζει τη

λειτουργία συνολικά όλων των σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εάν οι πα-
ραπάνω διεργασίες αποτελούν δείγμα για την λειτουργία του, τότε είμαστε πολύ επι-
φυλακτικοί για τη συνέχεια, μιας και ένα τέτοιο όργανο θα πρέπει να λειτουργεί ανε-
ξάρτητα και να λαμβάνει αποφάσεις μετά από ενδελεχή διερεύνηση του όποιου ζητήμα-
τος.

Ζητούμε:
– Από το Σ.Σ.Π.Α.Ε τη γνωστοποίηση της εισήγησης προς τις/τους εκπαιδευτικούς και
την τοπική κοινωνία.
– Από το υπουργείο παιδείας να σεβαστεί την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, όπως και τις διαδικασίες των ορ-
γάνων που το ίδιο θεσμοθετεί.

Όπως λέχθηκε, μόλις σήμερα, Τετάρτη 26/05/2021, και αφότου έγιναν οι συνε-
δριάσεις των οργάνων για τον χαρακτηρισμό σχολείων ως προτύπων, εκδόθηκε ο εκ-
παιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. (Υ.Α. Κ3/58084, ΦΕΚ 2180/25-05-2021). Σε

αυτόν γίνεται αναφορά στη διατήρηση των οργανικών θέσεων (άρ.5, παρ.2). Ταυτόχρο-
να όμως, θολά καθορισμένα, αναφέρεται στη στελέχωση των Π.ΕΠΑΛ από εκπαιδευ-
τικούς με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (άρ.5, παρ.1), προαναγγέλλοντας

στην ουσία διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης και επιμόρφωσης για την απόκτηση των
δεξιοτήτων που απαιτούνται (αρ.5,παρ.3). Καμία αίσθηση ασφάλειας δεν παρέχεται
στις/στους συναδέλφισσες/ους που υπηρετούν εκεί. Διότι μετά το διδακτικό έτος

2023-2024 ναι μεν διατηρείται η οργανική τους θέση, αλλά δεν εξασφαλίζεται η «λει-
τουργικότητα» τους, δηλαδή το ωράριό τους στο σχολείο. Όσον αφορά στις/στους μαθή-
τριες/ές, επιλέγονται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου του Γυμνασίου και κατατάσ-
σονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμού που μπορεί να σημαίνει και αποκλεισμό αυτών. Το

γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση (1) μίας ημέρας
την εβδομάδα για τις τάξεις Β’ και Γ ’ και για έξι (6) ώρες σημαίνει τη συρρίκνωση

των διδακτικών ωρών αλλά και ασάφεια για το πλαίσιο αμοιβής και ασφάλισης των

παιδιών. Ελπίζουμε να μην καταλήξει σε μία μορφή ανήλικης άμισθης και ανασφάλι-
στης εργασία.

Η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη δημιουργία των Πρότυ-
πων, ως σχολείων ελίτ, που οξύνουν τις κοινωνικές και ταξικές διαφορές και κατηγο-
ριοποιούν τα σχολεία σε καλά και κακά.

Αναρωτιόμαστε, αφού η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της τέτοια ποσά για τα πρότυπα

ΕΠΑΛ, γιατί δεν τα επενδύει στην αναβάθμιση συνολικά των σχολείων Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης που χρόνια τώρα υποχρηματοδοτούνται;

Ως παράταξη έχουμε εκφράσει επανειλημμένως τους έντονους προβληματισμούς μας
και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, όμως τόσο ο διευθυντής εκπαίδευσης όσο και

η παράταξη της ΔΑΚΕ με την υποστήριξη των Ανεξάρτητων παρουσιάστηκαν καθησυ-
χαστικοί και πρότειναν να περιμένουμε την έκδοση του εκπαιδευτικού οδηγού πριν τις

οριστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να δοθεί χρόνος στο υπουργείο να προχωρήσει στην

υλοποίηση του σχεδιασμού του. Για εμάς το θέμα των οργανικών δεν είναι το μόνο μεί-
ζον. Η θέση μας είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει δυναμικά όλα τα σχολεία

της χώρας καθώς βασική αρχή είναι η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των
νέων σε δημόσια και ποιοτική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση είναι και η ουσιαστική
και διαρκής επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου
που υπηρετούν.