Από το Λιμεναρχείο του Λάγους εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

Σύμφωνα με ανωτέρω (ε) σχετικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές
συνθήκες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια για την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα για την προστασία της δημοσίας υγείας, μέχρι νεωτέρας:

α) παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης(η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα), εντός του χρονικού διαστήματος από την 01 η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30 η Ιουνίου 2020(π.χ. Άδεια που έληξε την 10 η Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται έως την 10 η Νοεμβρίου 2021),

β)Επίσης, παρατείνεται εκ νέου για έξι(06)μήνες ή έως την 01 η Ιουλίου 2021,ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά επτά(07) μήνες σύμφωνα με (δ) σχετική και βρίσκεται πλέον εντός χρονικού διαστήματος από την 01 η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30 η Ιουνίου 2021

Παράδειγμα 1 ο : Άδεια με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20 η Μαρτίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά(07) μήνες δηλαδή έως την 20 η Οκτωβρίου
2020,παρατείνεται εκ νέου έως την 01 η Ιουλίου 2021.

Παράδειγμα 2 ο :Άδεια με ημερομηνία λήξης την
20 η Ιουλίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά(07) μήνες δηλαδή έως την 20 η Φεβρουαρίο 2021,παρατείνεται εκ νέου έως την 20 η Αυγούστου 2021).

2.- Οι κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση, δυο (2)μήνες πριν την λήξη της παραταθείσας άδειάς τους.

3.- Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για χειρισμό ταχυπλόων σκαφών αποκλειστικά και
μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας.