Ανακοινώνεται ότι, στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική
καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας, προστέθηκε
στην κατηγορία «Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους», η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης,
επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας χειριστή
ταχυπλόου σκάφους παλαιού τύπου.

Οι πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω τησ ηλεκτρονικής διεύθυνσης (https://edla.hcg.gr), είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.
Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες
αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιςη παρακαλοφμε όπωσ επικοινωνήςετε με το Γραφείο Λιμενικής Αςτυνομίας στο τηλέφωνο 2541096666 (εσωτερικό 111).