Επιστολή στις πρυτανικές αρχές και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, στέλνουν φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό για την μεταχείριση φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθήματα ενός Καθηγητή και ζητούν επανεξέταση όλων των γραπτών.

Από τα στατιστικά στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της σχολής αναφέρονται
τα εξής αποτελέσματα:
➢ Δυναμικής των Κατασκευών: Τρεις (3) επιτυχόντες στους εκτατών τέσσερίς (104)
φοιτητές που εξετάστηκαν
➢ Στατική των Κατασκευών Ι: Τρεις (3) επιτυχόντες στους ενενήντα επτά (97) φοιτητές
που εξετάστηκαν
➢ Στατική των Κατασκευών ΙΙ: Δεκατέσσερίς (14) επιτυχόντες στους εκτατών σαράντα
ένα (141) φοιτητές που εξετάστηκαν.
➢ Τετρακόσιοι και πλέον φοιτητές βρίσκονται στις λίστες των φοιτητών που χρωστούν
τα συγκεκριμένα μαθήματα. Πολλοί εξ αυτών καλούνται να εξεταστούν για τρίτη ή
και περισσότερες φορές στα συγκεκριμένα μαθήματα, όντας τα τελευταία τους για
την απόκτηση του Διπλώματος.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά ίσως το εσωτερικό της ακαδαημαϊκής κοινότητας αλλά μετά το αίτημα των φοιτητών, το xanthi2.gr τους το δίνει βήμα για να απευθυνθούν και στην τοπική κοινωνία. Αναλυτικά η επιστολή των φοιτητών του τμήματος Πολ. Μηχανικών: