Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ξάνθης ανακοινώνει πως από 25 Σεπτεμβρίου 2020 το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου διασυνδέθηκε με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι σε θέση να εκδίδει άμεσα Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για τους προμηθευτές του.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας γίνεται στην κατεύθυνση της εξάλειψης μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, απαλλάσσοντας πολίτες και επιχειρήσεις από την προσκόμιση με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογικής ενημερότητας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης.