Σε ερώτησή της η Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας» προς το Δήμαρχο Ξάνθης ζητά εγγράφως στοιχεία για τις αντιμισθίες και επιπλέον παροχές των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Ξάνθης, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεών του.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

σε τρίτη συνέχεια μετά  και τα σχετικά ερωτήματα που προηγήθηκαν  της 8ης και της 17ης Σεπτεμβρίου σας ξανατονίζουμεότιαπορίες και καθημερινές συζητήσεις της πλειονότητας των συνδημοτών μας αλλά και ημών των ιδίων και πολλών συναδέλφων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης (επειδή προφανώς οι της συμπολίτευσης γνωρίζουν τα σχετικά…),αποτελούν εξίσου και οι αντιμισθίες και οι οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου μας, των  Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεών του.

Προκειμένου λοιπόν να ενημερωθούμε επιτέλους όλοι μας, Δημότες και αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,παρακαλούμε να μας απαντήσετε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, συγκεκριμένα και ονομαστικά στα κάτωθι:

α) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία του κ. Τσεγγελίδη Κωνσταντίνου ειδικού συμβούλου σε θέματα τουρισμού, ο οποίος έχει ως αντικείμενο,την υποστήριξη στηνοργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων και ημερίδων για την τουριστική προβολή του Δήμου, τη σύνταξη προτάσεων και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που άπτονται στον τομέα του τουρισμού και τη σχεδίαση και προώθηση τουριστικού και διαφημιστικού υλικού,και κάθε πότε του καταβάλλεται;

β) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία της κας Σκουλαρίκη Αικατερίνης, ειδικής συμβούλου σε  νομικά θέματα του Δήμου και των νομικών προσώπων του, αλλά και σε θέματα διασφάλισης, αξιοποίησης και διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και κάθε πότε της καταβάλλεται;

γ) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία του κ. Στογιαννίδη Δημητρίου, ειδικού συμβούλου σε θέματα σχετικά με την έρευνα & καταγραφή προβλημάτων, την σύνταξη προτάσεων του Δήμου ανάλογα με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου, την διεκπεραίωση λειτουργικών θεμάτων του Δήμου, τις δημόσιες σχέσεις και τη μελέτη ειδικών θεμάτων όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  και κάθε πότε του καταβάλλεται;

δ) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία του κ. Καραπαπάζογλου Χρήστου, ειδικού συμβούλου σε θέματα σχετικά με την έρευνα & καταγραφή προβλημάτων, τη σύνταξη προτάσεων Δήμου ανάλογα με την ειδικότητα του Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής, τις δημόσιες σχέσεις, τη διεκπεραίωση λειτουργικών θεμάτων του Δήμου και τη μελέτη ειδικών θεμάτων όπως η πράσινη ανάπτυξη, και κάθε πότε του καταβάλλεται;

ε) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία της καςΧατζογλίδου Δέσποινας, ειδικού συμβούλου, σε θέματα σχετικά με την  επικουρία στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάθε πότε της καταβάλλεται;

στ) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία της καςΦιδανή Ελευθερίας, ειδικής συμβούλου, σε θέματα σχετικά με την  κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα, και ιδιαίτερα σε μελέτες και επίβλεψη Κτιριακών Έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και κάθε πότε της καταβάλλεται;

ζ) Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί σύμβουλοι στο Δήμο, στα νομικά του πρόσωπα και στις επιχειρήσεις του, που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας, με ποια ιδιαίτερα και σχετικά αντικείμενα ασχολούνται, ποιο είναι το  σύνολο των μηνιαίων αντιμισθιών τους και πότε τους καταβάλλονται;

η) Υπάρχει ενδεχομένως, προγραμματισμός για πρόσληψη και άλλων ειδικών συμβούλων  στο Δήμο, στα Νομικά του Πρόσωπα και στις επιχειρήσεις του και με ποια αντικείμενα έως τη λήξη της θητείας σας;

θ) Ποια είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία της καςΨωμά Σοφίας, Γενικής Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης, ποια είναι τα γενικά και ειδικά της καθήκοντα και κάθε πότε της καταβάλλεται η αντιμισθία της;

ι)  Τι είδους άλλες παροχές χρηματικές ή σε είδος λαμβάνουν μηνιαίως οι ειδικοί σύμβουλοι και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης (πχ. παροχή κινητού τηλεφώνου, έξοδα παραστάσεως, έξοδα μετακινήσεων κλπ) και με  τι κόστος και κάθε πότε γίνονται οι αντίστοιχες πληρωμές-καταβολές;

ι2) Υπάρχουν και άλλες παροχές σε εξοπλισμό (πχ. κινητό τηλέφωνο, tablet, φορητός υπολογιστής, υπηρεσιακό όχημα κλπ.);

ι3) Υπάρχει συγκεκριμένο καθημερινό ωράριο απασχόλησής τους, και αν ναι, πως αυτό παρακολουθείται;

ι4) Σε ποιο χώρο στεγάζεται το γραφείο του κάθε Ειδικού Συμβούλου και αν έχει ώρες επισκεπτηρίου για τους αιρετούς και για τους δημότες, μιας και κάποιοι από αυτούς έχουν επιφορτιστεί και με θέματα δημοσίων σχέσεων;

ι5) Κάθε πότε και πως αποδεικνύεται η τέλεση του αντικειμένου τους (πχ. παραδοτέα μηνιαία αναφορά κλπ.);

ι6) Με ποιες σχετικές αποφάσεις και ποιων οργάνων και ποιες σχετικές διατάξεις Νόμων ή υπουργικών αποφάσεων έχουν ληφθεί όλα τα παραπάνω;

ια) Θα μπορούσατε να δώσετε στη δημοσιότητα τα βιογραφικά των συγκεκριμένων συνεργατών σας προκειμένου να λάβουμε γνώση  τόσο εμείς-τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου- όσο και οι συνδημότες μας, για τα συνολικά τους προσόντα, όπως οι σπουδές τους, οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τους τίτλοι, η επαγγελματική τους εμπειρία, προϋπηρεσία και κατάρτιση ;

ιβ) Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε αν υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι και πόσοι, για κάθε συγκεκριμένη θέση ειδικού συμβούλου την οποία είχατε προκηρύξει δημοσίως;

ιγ) Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε δημοσίως σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πρόσληψης του κάθε ειδικού συμβούλου αν έχουν υποβάλλει προτάσεις και αν κάποιες από αυτές έχουν ήδη αξιοποιηθεί από το Δήμο μας, τα Νομικά του Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του;

ιδ) και τέλος υπάρχουν οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς όλους τους προαναφερόμενους και αν ναι, για ποιους λόγους και πότε προγραμματίζεται η εξόφλησή τους;

Θα παρακαλούσαμε για τη διευκόλυνση όλων μας να απαντήσετε γραπτώς και σε αυτό  το αίτημά μας.

Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

ΤσακιρίδηςΑφεντούλης