Μουδιασμένες είναι οι επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια της Θράκης μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για την καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας 12% για τις επιχειρήσεις της Θράκης.

Η ΚΥΑ που υπεγράφη στις 18 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων προβλέπει τον συμψηφισμό των διεκδικούμενων απαιτήσεων από το 2010 μέχρι το 2015 (με βάση το σχετικό νόμο του 1988) με υφιστάμενες και μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές των δικαιούχων. Η ρύθμιση αυτή έρχεται μετά την ψήφιση του Νόμου 4706/2020 που στο άρθρο 87 προσαρμόζεται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε παράνομη την κατάργηση της επιδότησης ενώ μετά την αναστολή από την Ε.Ε. της απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων λόγω πανδημίας, κατέστη δυνατή η είσπραξη.

Όμως στην ΚΥΑ 34341/5991 που υπεγράφη στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, δεν προβλέπεται η καταβολή σε όλους τους δικαιούχους αλλά μόνο σε όσους έχουν προσφύγει δικαστικά και διεκδικούν. Στη διατύπωση, πάντως, του σχετικού νόμου όπως και στην ΚΥΑ, προβλέπεται η παραίτηση κάθε ένδικου μέσου ως προϋπόθεση για τον συμψηφισμό.

Το κλειδί στο χρόνο παραγραφής;

Δεν είναι σαφές όμως ότι αποκλείει όσους δεν έχουν καταθέσει καθώς η διατύπωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, είναι προβληματική και χρειάζεται διευκρινήσεις. Αυτό, ενδεχομένως προκύπτει από την απαίτηση να μην έχουν παραγραφεί οι απαιτήσεις, κάτι που προϋποθέτει προσφυγή ώστε να “παγώσει” το χρόνο παραγραφής.

Τα επιμελητήρια πάντως, θεωρούν ότι αποκλείεται το συντριπτικό ποσοστό των δικαιούχων που δεν είχαν τη δυνατότητα δαπανηρής δικαστικής προσφυγής για τα ποσά και πιέζουν για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων επιχειρηματιών. Διαφορετικά θα υπάρξει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μετά την εξαγγελία για εξόφληση των δικαιούχων.

Αναλυτικά, η διατύπωση της ΚΥΑ 23241/5991

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.Με την παρούσα ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)», των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης ή

και η διενέργεια παρακράτησης αντίστοιχων απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών, έναντι αυτών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 87 του ν. 4706/2020 και του άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

2.Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό έως το έτος 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός και η παρακράτηση της παρούσας πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου, εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:

1.Να υπάρχουν ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

2.Υποβολή νέας σχετικής αίτησης στον ΟΑΕΔ.

3.Παραίτηση του δικαιούχου από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού από το Δικαστήριο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.

4.Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες κατασχέσεων ή /και εκχωρήσεων.

5.Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ

1.Ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προ-κύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την Φορολογική Διοίκηση και τον e- ΕΦΚΑ. Προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν, και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του δικαιούχου για την περίοδο έως 31-12-2015.

2.Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από τον ΟΑΕΔ είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης (υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Δ.Σ. ΟΑΕΔ, εγκυκλίους και οδηγίες του ΟΑΕΔ).

3.Έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο στο ύψος της απαίτησης της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται κάθε φορά από αυτούς.

4.Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης.

5.Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί κατάσχεσης ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

6.Ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε φορά, αφού λάβει σχετική ενημέρωση από αυτούς και στη συνέχεια το Υπουργείο χωρίς άλλη ενέργεια ή δικαιολογητικό και μόνο με τα παραπάνω αναφερόμενα θα προβαίνει στην έκδοση χρηματικού εντάλματος.

7.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης

1.Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31.12.2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

2.Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της οφειλής προς συμψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία με την οποία καθορίζεται το προς συμψηφισμό ή και προς παρακράτηση ποσό.

3.Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

4.Επισημαίνεται ότι συμψηφίζονται οφειλές βεβαιωμένες σε ΑΛΕ εντός κρατικού προϋπολογισμού.

5.Ο ΟΑΕΔ αφού εκκαθαρίσει τις απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι του ύψους των κατά τα ανωτέρω βεβαιωμένων προς συμψηφισμό και παρακράτησης υποχρεώσε- ών τους, αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να προβεί στην έκδοση χρηματικού εντάλματος για τους σκοπούς της παρούσας.

6.Η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα και το εξοφλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 90 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/107929/0026/1-12-2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3172), με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ισόποσο με τις οφειλές των δικαιούχων. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών και εσόδων στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση και τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Άρθρο 5

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Υποβολή πίνακα από τον ΟΑΕΔ με τα δικαιούχα πρόσωπα, τα ποσά των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων που συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις χωριστά της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΦΜ και την ημερομηνία συμψηφισμού.

2.Απόφαση έγκρισης δαπάνης.

3.Απόφαση ανάληψης δαπάνης.

4.Κατάσταση δαπάνης.

5.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6.Αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα.

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020