Μετά την ανακοίνωση των εντάξεων στο Leader ιδιωτών, η Αναπτυξιακή Ροδόπης αναζητεί επιπλέον 7,4 εκατ. ευρώ για να καλύψει όλες τις εγκεκριμένες αιτήσεις.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος   CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης μέσω της αντίστοιχης ομάδας τοπικής δράσης της Αναπτυξιακής Ροδόπης, εγκρίθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα για το μέτρο «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης.

Μτά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και από τον οποίο δειγματοληπτικό έλεγχο δεν προέκυψε κανένα εύρημα., γνωστοποιείται ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά υποδράση.

Κατεβάστε ΕΔΩ το σχετικό αρχείο. Οι προτάσεις αναλύονται ανά υποδράση σε αυτές που είναι παραδεκτές και εντάσσονται με την υψηλότερη βαθμολογία, αυτές που είναι παραδεκτές αλλά δεν εντάσσονται λόγω έλλειψης προϋπολογισμούς στην παρούσα φάση και αυτές που απορρίπτονται.

Αίτημα για επιπλέον πόρους

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω Πίνακες Αποτελεσμάτων θεωρούνται προσωρινοί και η οριστικοποίησή τους θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση. Ας σημειωθεί ότι έχει υποβληθεί αίτημα από την Ομάδα Τοπικής Δράσης στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την χορήγηση υπερδέσμευσης (πρόσθετης χρηματοδότησης), προκειμένου να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις της εν λόγω προσκλήσεως.