Το Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα δέχεται τις αιτήσεις – δικαιολογητικά των
υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 τη χρονική περίοδο του
Αυγούστου τις κάτωθι ημερομηνίες :

 Πέμπτη 6/8/2020 9.00π.μ-13.00μ.μ
 Πέμπτη 20/8/2020 9.00π.μ-13.00μ.μ
 Και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 1/9/2020 έως 15/9/2020 8.00πμ -14.00μμ
καθημερινά.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:
Απόφοιτοι Λυκείου ( Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β κύκλου Σπουδών, Εξατάξιο
Γυμνάσιο) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο των εγγραφών θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων στο
Γ΄εξάμηνο, αποφοίτων ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ , ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων.

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ
 Τίτλος Σπουδών ( πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται προϋπηρεσία
(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την
ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί .
 Πιστοποιητικό γέννησης
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο
γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.
 Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε. και ομογενών
απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας
παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης
από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου
σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από
δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 ΑΜΚΑ

Πληροφορίες στο 2541351567 ή στο e-mail: diek@hosp-xanith.gr