Με ανακοίνωσή της η παράταξη Μελισσόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, που υπογράφει ο επικεφαλής και το μέλος της οικονομικής Π. Σταυρακάρας, αναφέρει:

Η Δημοτική Παράταξη «Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ» στα πλαίσια της διαφάνειας και της συνεχούς ενημέρωσης των δημοτών μας για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική μας κοινωνία, δίνει στη δημοσιότητα όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης οι οποίες ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΑΝ εξ αιτίας του γεγονότος ότι ήταν ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ (ελήφθησαν χωρίς να υπάρχει η νόμιμη απαρτία).

Οι αποφάσεις αυτές, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν σημαντικά έργα π.χ. διαγωνισμός για τα φωτιστικά τύπου LED, είχαν ληφθεί χωρίς την απαιτούμενη απαρτία και μάλιστα σε συμβούλια «δια περιφοράς», χωρίς δηλαδή συζήτηση και χωρίς αναλυτική ενημέρωση, παρά μόνο με την αποστολή ενός απλού email.

Μετά από όλα αυτά και από προσφυγές που κατατεθήκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Μ.Θ, η οποία είναι και ο ελεγκτικός μηχανισμός των αποφάσεων των ΟΤΑ,  ο Δήμαρχος Ξάνθης – ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής – αναγκάστηκε πανικόβλητος να προστρέξει και να διορθώσει το σοβαρό λάθος του, πραγματοποιώντας τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με φυσική πια παρουσία των μελών της, σε μία κανονική συνεδρίαση μετά από πολλούς μήνες, στην οποία  βέβαια ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Στη συνεδρίαση αυτή ανακλήθηκαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, ενώ κάποιες από αυτές τέθηκαν εκ νέου σε ψηφοφορία. 

Μάλιστα στη συνεδρίαση αυτή, ο Δήμαρχος Ξάνθης παραδέχθηκε το λάθος του και ανέλαβε εξ ολοκλήρου την πολιτική ευθύνη των συγκεκριμένων ενεργειών του, γεγονός βέβαια που κατά τη γνώμη μας δεν τον απαλλάσσει καθόλου από το βαρύ πολιτικό του ολίσθημα, το οποίο και τους δημοκρατικούς θεσμούς αλλοίωσε και τη αξιοπιστία του Δήμου μας έβλαψε και όπως αναφέρεται στην εισήγηση της ανάκλησης θα μπορούσε να επιφέρει έννομα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικά και βλαπτικά για το Δήμο μας. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται πως για τον Δήμαρχο Ξάνθης η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης είναι απλά μία προσχηματική δικαιολογία με σκοπό να καλύψει λάθη και παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής.

Αγαπητοί συνδημότες αυτά είναι κάποια από όσα συμβαίνουν καθημερινά στο Δήμο Ξάνθης σήμερα και δικαιολογούν απόλυτα την αρνητική εικόνα του, η οποία ελλείψει έργων, περιορίζεται μόνο στην επικοινωνία, στις προσωπικές εξυπηρετήσεις,  στις χαιρετούρες, στις δημόσιες σχέσεις και στις μεγάλες υποσχέσεις και όχι βέβαια στο όραμα, στο σωστό προγραμματισμό, στη δουλειά και στην προετοιμασία μεγάλου αριθμού μελετών που θα έφερνε και μεγάλα έργα στην πόλη μας.

Τώρα, ένα χρόνο μετά την εκλογή αυτής της Δημοτικής Αρχής ο κάθε πολίτης μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του…

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον πίνακα των αποφάσεων που ανακλήθηκαν :

Αρ. απόφασης 120 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και

αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

Αρ. απόφασης 121 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των

όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”»

Αρ. απόφασης 122 «Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση της

δυτικής εισόδου της πόλης»

Αρ. απόφασης 123 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση οδών και

κοινοχρήστων χώρων»»

Αρ. απόφασης 124 «Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση των όρων της με

αριθμ.1/2020 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής και συγκρότηση

τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης»

Αρ. απόφασης 125 «Έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ.32426/27-11-2019

σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση

παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης»

Αρ. απόφασης 126 Αποδοχή διαφόρων δωρεών
Αρ. απόφασης 127 Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, της υποστήριξης των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, τη σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας για εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ
Αρ. απόφασης 128 Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας κλιμακίου ΕΟΔΥ, που πραγματοποιεί ελέγχους στο γενικό πληθυσμό του Δήμου Ξάνθης για COVID 19
Αρ. απόφασης 129 «Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την

αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ»

Αρ. απόφασης 130 Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο, για παραβάσεις Κ.Ο.Κ
Αρ. απόφασης 131 Διαγραφή δημοτικών τελών
Αρ. απόφασης 132 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη
Αρ. απόφασης 133 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη