Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και ειδικά του εκσυγχρονισμού των Φοιτητικών Εστιών και των υποδομών του στην πόλη της Ξάνθης,  προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :

Α. Δημοπρατήθηκε έργο με τίτλο: ‘’Συντήρηση Κτιρίου της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ του ΔΠΘ στην Ξάνθη’’ προϋπολογισμού 705.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στη συντήρηση και ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής στην περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης, εμβαδού περίπου 1.600 m2 (ισόγειο, δύο όροφοι και υπόγειο). Συνολικά το κτίριο διαθέτει δώδεκα διαμερίσματα των 70,00 m2 περίπου το καθένα (ισόγειο και δύο όροφοι) με δυνατότητα φιλοξενίας 36 μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 29η Ιουνίου 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΔΠΘ 2020

Β. Eντάχθηκε στο ΠΔΕ 2020 έργο με τίτλο: ‘’Συντήρηση Ανακαίνιση Φοιτητικών Εστιών στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης’’ προϋπολογισμού 8.631.045,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2020 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με απόφαση του υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη (ΑΔΑ Ω8ΜΔ46ΜΤΛΠ-9ΧΕ) την 24η Απριλίου 2020. Αφορά στην επισκευή, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών της φοιτητικής εστίας στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης, δυναμικότητας 592 δωμάτιων. 

Η μελέτη του έργου είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας του ΔΠΘ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την ωρίμανσή του απαιτήθηκε σύνταξη επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο ‘’Μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του κτιριακού συγκροτήματος των φοιτητικών εστιών και του εστιατορίου στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης’’. Η επικαιροποίηση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ 2019 και συμβατοποιήθηκε με προϋπολογισμό 11.623,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Γ. Συμβασιοποιήθηκε με την ανάδοχο εταιρεία η κατασκευή του έργου ‘’Κυκλοφοριακή Σύνδεση των φοιτητικών εστιών Κιμμερίων Ξάνθης του ΔΠΘ με την Επαρχιακή Οδό 1’, προϋπολογισμού 292.968,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην κυκλοφοριακή σύνδεση της Πανεπιστημιούπολης με την επαρχιακή  οδό 1, με την εκτέλεση έργων οδοποιίας, σήμανσης και οδοφωτισμού. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 ενώ η υλοποίηση αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2021.