Την Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας   διάταξης  του -δια περιφοράς- Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 2020, γνωστοποίησε η παράταξη του Σάββα Μελισσόπουλου στο Δήμο.

Πιο αναλυτικά:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ  τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τη συνεχιζόμενη πρακτική των δια περιφοράς συνεδριάσεων, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρα συνειδητή επιλογή της Δημοτικής Αρχής και μέγιστη προσβολή των Δημοτών μας. Η λειτουργία  του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των Νομικών Προσώπων οδηγεί στην πλήρη απαξίωση των Δημοτικών Συμβούλων, με το πρόσχημα της πανδημίας, στερώντας το αναφαίρετο δικαίωμα της ενημέρωσης και του δημοκρατικού διαλόγου, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για  αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, σε στενό κύκλο. Δυστυχώς, ο Δήμος Ξάνθης απώλεσε κάθε δυνατότητα να εξελιχθεί, όπως το επιτάσσουν οι συνθήκες, με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεχίζοντας τον ολισθηρό δρόμο που σκόπιμα έχουν επιλέξει.

Η τοποθέτηση και η ψήφος μας στο σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι ως Δημοτική Παράταξη δεν έχουμε εγκρίνει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2020 και επιπλέον σε ότι αφορά έσοδα και δαπάνες σχετικά με τον COVID-19 δεν έχουμε λάβει ποτέ συνολική και αναλυτική ενημέρωση. 

 

2ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι ως Δημοτική Παράταξη δεν έχουμε εγκρίνει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2020 και επιπλέον σε ότι αφορά έσοδα και δαπάνες σχετικά με τον COVID-19 δεν έχουμε λάβει ποτέ συνολική και αναλυτική ενημέρωση. 

 

3ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

4ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και για έργα πυροπροστασίας από δασικές πυρκαγιές και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή μια ολοκληρωμένη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σε σχέση με τις συνολικές ανάγκες σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, όπως επίσης και τις αντίστοιχες ανάγκες για τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στο Δήμο Ξάνθης, έτσι ώστε να αιτιολογηθεί και η αναγκαιότητα των έκτακτων αναγκών. 

 

5ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικοτήτων δύο (2) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή μια ολοκληρωμένη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σε σχέση με τις συνολικές ανάγκες σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, έτσι ώστε να αιτιολογηθεί και η αναγκαιότητα των έκτακτων αναγκών.

 

6ο ΘΕΜΑ : Επαναφορά εισήγησης για την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι ο πληθυσμός της περιοχής έχει μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες ανάγκες και πιο συγκεκριμένα από έναν παιδίατρο και έναν γενικό γιατρό οι οποίοι θα απασχολούνται καθημερινά με πλήρες ωράριο στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (Παράρτημα στήριξης ΡΟΜΑ στο ΔΡΟΣΕΡΟ). Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις και οι επισημάνσεις που κατατέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους στη συνεδρίαση που είχε εισαχθεί το ίδιο θέμα, είχε καταψηφιστεί και στη συνέχεια είχε αποσυρθεί, προκειμένου να εισαχθεί εκ νέου με τις ανάλογες τροποποιήσεις.

 

7ο ΘΕΜΑ : Δωρεά υγειονομικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δεν μας έχει γίνει μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη, και αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με τις δωρεές που έλαβε ή παραχώρησε ο Δήμος Ξάνθης την περίοδο του COVID-19.   

 

8ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 Ν.666/1977.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: KATA, διότι η εισήγηση είναι, κατά τη γνώμη μας, ελλιπής. 

 

9ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ». 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ διότι με τον τρόπο που διενεργείται η σημερινή συνεδρίαση και θα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση δεν επιτρέπει την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων από τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και αναλυτικότερης ενημέρωσης εκ μέρους του εισηγητή, για μία σειρά από ζητήματα ή ερωτήματα που θα επιθυμούσαμε να θέσουμε σχετικά με το κατά πόσο είναι απόλυτα συμφέρουσα για το Δήμο μας μια τέτοια Προγραμματική Σύμβαση.

 

10ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

11ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο πρόγραμμα WiFi4EU το πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

12ο ΘΕΜΑ : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμων δημοτικών οδών στο 5ο χλμ Ξάνθης – Ιάσμου. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

13ο ΘΕΜΑ : Απαλλαγή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID 19. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Για το ζήτημα αυτό πιστεύουμε ότι με τον τρόπο που εισάγεται προς συζήτηση το θέμα – εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής – δεν διασφαλίζεται το μέγιστο συμφέρον των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του Δήμου μας, που επλήγησαν ιδιαίτερα την περίοδο του COVID -19. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ και την άμεση και χωρίς χρονοτριβή συζήτηση όλων των θεμάτων που σας προτείναμε (13 προτάσεις – μέτρα στήριξης) για μια γενναία, ουσιαστική και έμπρακτη ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του Δήμου μας. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις, που έγκαιρα σας έχουμε καταθέσει προκειμένου να συζητηθούν από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, στα περισσότερα σημεία τους, ουσιαστικά προβλέπουν απαλλαγή δημοτικών τελών έως και το τέλος του 2020 για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του Δήμου μας. 

 

14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση χρήσης τουριστικού καταλύματος με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, με το σκεπτικό ότι προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων λόγω του COVIT 19  έχει ήδη εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση για το συγκεκριμένο έργο και με ημερομηνία 30-4-2020. Η σημερινή απόφαση λοιπόν αφορά στη συνέχιση και στη νομιμοποίηση της προηγούμενης απόφασης; Επίσης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν διεξαχθεί δημοτικά συμβούλια (δια περιφοράς), στα οποία θα έπρεπε να εισάγονται προς συζήτηση παρόμοια κατεπείγοντα θέματα, θα έπρεπε δηλαδή να εγκρίνονται και να αποφασίζονται τέτοιες δράσεις, εκ των προτέρων όμως και όχι εκ των υστέρων.

 

15ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ διότι θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη χορήγηση άδειας δεν είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα όπως επιτάσσει η δια περιφοράς συνεδρίαση.

 

16ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ διότι θεωρούμε ότι είναι το ίδιο θέμα με το προηγούμενο και η συγκεκριμένη χορήγηση άδειας δεν είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα όπως επιτάσσει η δια περιφοράς συνεδρίαση.