Νέα διαμάχη μεταξύ τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης (Δημαρχόπουλου, Μελισσόπουλου, Χατζηθεοδώρου και Λύρατζη) και της δημοτικής αρχής προκαλεί το αίτημα τους για σύκλιση του δημοτικού συμβουλίου ενώ έχει προγραμματιστεί ήδη συνεδρίαση μετά από αίτημα συμβούλων της παράταξης Παπαχρόνη με το ίδιο θέμα, δηλαδή την ενίσχυση των πληγέντων από την οικονομική κρίση της πανδημίας.

Σε έγγραφό του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Μπούτος, που την κοινοποιεί Αποκεντρωμένη και Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και στην Εισαγγελία, κατηγορεί ως παράνομη την ενέργεια των 4 παρατάξεων.

Αναλυτικά η επιστολή του:

  Με έκπληξη έλαβα το με αρ. πρωτ. 9751/23-4-2020 έγγραφό σας, καθώς και την με εισερχόμενο αριθμ. Πρωτ. 9754/23-4-2020 πρόσκλησή σας, σύμφωνα με τα οποία, κατ’ εφαρμογή του αρ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκαλείτε, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την Τετάρτη 29-4-2020, με θέμα: Σειρά μέτρων για την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχουν προκύψει από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19). Ωστόσο η πράξη σας αυτή είναι παράνομη και τούτο διότι:

  Στις 8-4-2020, εσείς καθώς και οι κ.κ. Παπαχρόνης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Γεωργιάδης Δημοσθένης, Σπανίδης Μιχάλης, Διαφωνίδης Χαράλαμπος, Τσακιρίδης Αφεντούλης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης καταθέσατε έγγραφο με αίτημα τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τη λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο COVID-19.

  Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 67 παρ. 2 περ. α του Ν. 3852/2010: «Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεος (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του».

  Κατά τη ρητή ως άνω διάταξη, επί σχετικού αιτήματος μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 1/3 του συνόλου αυτών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να συντάξει και να κοινοποιήσει πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 ημερών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προθεσμία αυτή των έξι ημερών που ορίζει ο νομοθέτης δεν αναφέρεται σε χρόνο για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά στο πότε θα εκδοθεί και θα κοινοποιηθεί η σχετική πρόσκληση στην οποία θα ορίζεται η ημερομηνία που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση. Ρυθμίζεται δηλαδή, σαφώς, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνταχθεί και να αποσταλεί η πρόσκληση για τη συνεδρίαση και όχι το μέγιστο διάστημα στο οποίο πρέπει να προσδιοριστεί η συνεδρίαση αυτή.

  Με βάση λοιπόν τη διάταξη του αρ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από αυτό, άμεσα συνέταξα τη με αρ. πρωτ. 9508/14-4-2020 πρόσκληση και εντός της ως άνω προθεσμίας των έξι ημερών, από το έγγραφό σας, την οποία και απέστειλα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ. με θέμα τη λήψη των οικονομικών μέτρων για τους πολίτες όπως ζητούσατε με την από 8-4-2020 αίτησή σας. Ο προσδιορισμός δε της ημερομηνίας δεν έγινε αυθαίρετα, αλλά με βάση το από 11-4-2020 έγγραφο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο οποίος συνιστούσε την καθυστέρηση λήψης απόφασης για τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρατε στην αίτησή σας, ώστε, όπως ανέφερε να αποφευχθεί η διαδικασία επικαιροποίησής της, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που θα αφορά στις εν λόγω μειώσεις και απαλλαγές δεν είναι γνωστό. Μάλιστα, δε, σας κοινοποίησα, μαζί με την πρόσκληση και το έγγραφο του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ώστε να γνωρίζετε τον ακριβή λόγο του συγκεκριμένου προσδιορισμού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ωστόσο, εσείς, παρανόμως, και με αποκλειστικό σκοπό να δημιουργήστε στους πολίτες λαθεμένη εικόνα για τη συμπεριφορά της δημοτικής αρχής και του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και γνωρίζατε σαφώς, ότι το αναφερόμενο στο νόμο εξαήμερο, αφορά τη σύνταξη και αποστολή της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο και όχι διάστημα εντός του όποιου θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση, εντούτοις, προβήκατε στην όλως παράνομη ενέργειά σας, να συγκαλέστε παράνομη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας παράλληλα, από τους υπαλλήλους του Δήμου να συμμετέχουν στην παράνομη δραστηριότητά σας.

  Επισημαίνω επίσης, ότι στην πρόσκλησή σας, χρησιμοποιήθηκε αυθαίρετα και παράνομα, τόσο ο λογότυπος του Δήμου Ξάνθης όσο και το όνομα της υπαλλήλου του γραφείου δημοτικού συμβουλίου για πληροφορίες – εν αγνοία της μάλιστα-, ωσάν εκδόθηκε ως έγγραφο εξερχόμενο από το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κάτι όμως που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει.

  ΕΠΕΙΔΗ η με αριθμ. Εισερχ. Πρωτ. 9754/20202 πρόσκληση των 23 δημοτικών συμβούλων, είναι παντελώς ανυπόστατη και παράνομη, αφενός μεν γιατί εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο που δεν είχε καμία δικαιοδοσία για την έκδοσή της, αφετέρου γιατί παραβίασε κατάφωρα την σχετική νομοθεσία. Επίσης, είναι άκυρη, καθώς δεν φέρει τις υπογραφές και των 29 δημοτικών συμβούλων που εξ αρχής ζήτησαν την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε προβλέπεται από την σχετική διάταξη, αλλά μόνο των 23 εξ αυτών.

  ΕΠΕΙΔΗ αν η συνεδρίαση αυτή, του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιηθεί, είναι παράνομη και ως εκ τούτου θα ακυρωθεί από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

  ΕΠΕΙΔΗ η όποια απόφαση τυχόν ληφθεί δε θα επιφέρει τα επιθυμητά για τους πολίτες έννομα αποτελέσματα των μέτρων για την ανακούφιση από την πανδημία του COVID-19.

  ΕΠΕΙΔΗ η ενέργειά σας αυτή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο.

  ΕΠΕΙΔΗ εκτός του πειθαρχικού παραπτώματος η συμπεριφορά σας εμπίπτει στις διατάξεις του ποινικού νόμου αφού συνιστά και ποινικό αδίκημα.

  ΕΠΕΙΔΗ ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ποινικό Νόμο (άρθρο 13 ΠΚ), έχετε την ιδιότητα του υπαλλήλου και ως εκ τούτου ελέγχεστε για τις παραβάσεις των υπαλλήλων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα.

  Σας καλώ όπως άμεσα:

  Ανακαλέσετε δημόσια, τη με αρ. πρωτ. 9754/23-4-2020, πρόσκλησή σας, για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-4-2020, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια για τον Δήμο Ξάνθης.

  Ανακαλέσετε εν γένει την ως άνω παράνομη Συνεδρίαση.

  Σας δηλώνω ότι:

  Κοινοποιώ την παρούσα κλήση μου, στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου να γνωρίζει την παράνομη συμπεριφορά σας και να ελέγξει πειθαρχικά όπως κατά νόμο έχει υποχρέωση, τις αυθαίρετες καταχρηστικές και παράνομες ενέργειές σας, αποδίδοντας τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.

  Κοινοποιώ την παρούσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης), μαζί με όλο το σχετικό υλικό, προκειμένου να συντάξει πόρισμα για το παράνομο των ενεργειών σας, όπως κατά νόμο έχει υποχρέωση.

  Κοινοποιώ την παρούσα με όλο το σχετικό έγγραφο – έντυπο υλικό, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, προκειμένου να ελέγξει την ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά σας.