Δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη την Τρίτη και οι παρατάξεις γνωστοποίησαν τι θέσεις και τη στάση τους σε κάθε ψηφοφορία.

Ξάνθη για ολους:

Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του 

Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2020 

 

Γενικές Παρατηρήσεις:

Αρχικά θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις μας που αφορούν και τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα θέματα: 

 1. Στα δια περιφοράς συμβούλια του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία ουσιαστικά πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες και κατεπείγουσες συνθήκες (άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου 4635/2019), θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής. Όλα τα θέματα του σημερινού δια περιφοράς Συμβουλίου δεν εμπίπτουν κατά τη γνώμη μας σε αυτήν την περίπτωση. 
 2. Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. 18318/13-3-2020 αναφέρεται ότι σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων (δημοτικά συμβούλια κ.ά) η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α. δια περιφοράς και β. δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί επιλέγεται η περίπτωση των δια περιφοράς συμβουλίων αφού όπως γνωρίζουμε με τον τρόπο που πραγματοποιούνται υπάρχει αδυναμία συζήτησης, διευκρινιστικών ερωτήσεων, ενημέρωσης για τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών του συμβουλίου και κυρίως εισαγωγής σε αυτά νέας διαφορετικής προς ψήφιση πρότασης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ακόμα και κάτω από αυτές τις έκτακτες καταστάσεις τα δια περιφοράς συμβούλια αποτελούν το έσχατο μέτρο λειτουργίας των Οργάνων, αφού οι τηλεδιασκέψεις και η «ζωντανή» συζήτηση και επικοινωνία μέσω των Η/Υ προσφέρει απείρως περισσότερα πλεονεκτήματα. 
 3. Στις εισηγήσεις που μας αποστείλατε δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα με αποτέλεσμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην γνωρίζουν επακριβώς όλα τα δεδομένα, όπως πχ στο 10ο θέμα την με αριθμό 8673/2020 εισήγηση γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την οποία κρίθηκε μη νόμιμη η απόφαση για αντικατάσταση της κ. Δημούδη από τον κ. Αμβροσιάδη.
 4. Η αναγραφή ορισμένων θεμάτων στην πρόσκληση που μας διαμοιράζεται, έτσι όπως διατυπώνονται,  μπορεί να προδιαθέτουν και να προκαταβάλουν τη θέση και την τοποθέτηση των μελών του Οργάνου, π.χ στο 9ο θέμα:  «Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης……». Το σωστότερο κατά την άποψή μας θα ήταν: «Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης…» και εν συνεχεία στην εισήγηση να διατυπωθεί η πρόταση του εισηγητή που εισηγείται «την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης..».

Σε σχέση με τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης του δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:  

1ο ΘΕΜΑ:  Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ – συμφωνούμε με την εισήγηση.

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ – συμφωνούμε με την εισήγηση.

3ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ55905/29-7-2019 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δε συναινούμε και δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2020.

 4οΘΕΜΑ:  Έγκριση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δε συναινούμε και δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2020.

5ο ΘΕΜΑ: Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ – συμφωνούμε με την εισήγηση.

6ο ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ διότι, κατά την άποψή μας, δεν είναι επείγον θέμα για να αποφασιστεί σε Συμβούλιο δια περιφοράς.

7ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:. ΥΠΕΡ – συμφωνούμε με την εισήγηση.

8ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ ως προς την εισήγηση και ως προς τα άτομα που προτείνετε. Προτείνουμε και ψηφίζουμε ως τακτικό μέλος τον κ. Παπαδάκη Θεοφάνη και ως αναπληρωματικό μέλος την κ. Παπαϊωάννου Αριάνα. 

9ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων»  της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ». 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ ως προς την εισήγηση στο σύνολό της, διότι δεν έχει συζητηθεί το ζήτημα ευρέως – σε όλες τις παραμέτρους του και σε προγενέστερο χρόνο – και δεν έχει δηλαδή ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατ ΄ αρχήν απόφαση συμμετοχής στη συγκεκριμένη Προγραμματική που θα υλοποιήσει η ΔΙΑΜΑΘ.  Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε μία προγραμματική πρόταση, σε ένα δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τη δυνατότητα ερωτήσεων και τοποθετήσεων και χωρίς τελικά να είμαστε βέβαιοι εάν αυτή η λύση αυτή που μας εισηγείστε είναι η πιο συμφέρουσα για το Δήμο και τους δημότες μας. 

10ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ και ως προς την αιτιολόγηση της αρνητικής ψήφου θα θέλαμε να καταγραφεί ότι καταψηφίζουμε τόσο την εισήγηση, όσο και οποιοδήποτε προτεινόμενο όνομα, διότι από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται πουθενά ορισμός νέου μέλους, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην εισήγηση. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2019 και λήγει με τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο τα όρισε, η οποία μάλιστα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. 

Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με την αρθμ. πρωτ. 8725/28-8-2018 είχε ακυρώσει την με αρ. 218/2018 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ Ξάνθης».

Μετά το τέλος της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, παρακαλώ να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά τόσο η ψήφος όσο και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών του Συμβουλίου, καθώς επίσης και η απόφαση που λήφθηκε για κάθε θέμα.

 

ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

“Δια περιφοράς” συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 31-03-2020

«Δια περιφοράς» συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, αξιοποιώντας ο Πρόεδρος εξαιτίας κορωναϊού, τη δυνατότητα που του δίνουν οι ειδικές διατάξεις.

Κοινοποιούμε λοιπόν στους συμπολίτες μας, αιτιολογημένα την ψήφο μας μαζί με τις προτάσεις μας όπως τις καταθέσαμε στο e-mail του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οφειλόμενη ενημέρωση, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιέβαλαν με την δική τους ψήφο.

Τους δίνουμε ξανά και ξανά την υπόσχεση, ότι αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα την προδώσουμε ποτέ.  

Σ’ αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία, κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε,  επιλέγουμε να παραμένουμε ουσιαστικά και όχι προσχηματικά, δίπλα στους πολίτες και ειδικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Θα θέλαμε να συστήσουμε στους συμπολίτες μας ψυχραιμία, τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής όπως συμβουλεύουν οι επιστήμονες και των μέτρων μετακίνησης των πολιτών όπως έχουν οριστεί από τις Αρχές.

Βασική αρχή, στην αντιμετώπιση κρίσεων είναι να βρίσκεσαι μπροστά από τα επερχόμενα γεγονότα, διαμορφώνοντας το πλαίσιο. Να μην αποτελείς ουραγό των εξελίξεων. 

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν είναι ανίκητη.

Θέλω να πιστεύω, εύχομαι κι ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε!!!

 

 1. Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, για τον εκλιπόντα αυτοδιοικητικό, Γιώργο Κολλάρο 

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ, τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει λόγω κορωναϊού και άρα οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος αλλά και για τα επόμενα 4 έτη θα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση τα νέα δεδομένα.

 1. Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ55905/29-7-2019 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ, πέραν του γεγονότος ότι οι συνημμένοι πίνακες δεν έχουν υπογραφή, τα δεδομένα έχουν αλλάξει λόγω κορωναϊού και άρα οι εκτιμήσεις για τα επόμενα 3μήνα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση τα νέα δεδομένα.  

 1. Έγκριση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ σε ότι αφορά όλες τις ενισχύσεις των κωδικών εσόδων και μέρος μόνο των ενισχύσεων κωδικών εξόδων και συγκεκριμένα όσους δεν καταψηφίζουμε παρακάτω.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ σε ότι αφορά την ενίσχυση των κωδικών εξόδων και συγκεκριμένα μόνο τους κωδικούς 02.20.6051.01, 02.20.6051.02, 02.10.6681 και 02.15.6681 (δεύτερη καταχώρηση με ίδια περιγραφή λογαριασμού και διαφορετικό ποσό ενίσχυσης), ΔΙΟΤΙ σε πλείστες ενισχύσεις κωδικών εξόδων δεν υφίσταται είτε σχετική απόφαση, είτε σχετικό αίτημα υπηρεσίας και ούτε αιτιολόγηση για την πραγματοποίησή τους. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ είναι και ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ να ενισχυθεί ο κωδικός εξόδου που αφορά «αποκαταστάσεις υποδομών στη δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης» με επιπλέον ποσό (περίπου 400.000) που θα προκύψει από την ανατροπή της δέσμευσης ποσού από την έκπτωση πλέον του 40% από το ήδη δημοπρατηθέν έργο της προηγούμενης δημοτικής περιόδου που είναι στην φάση υλοποίησης του και αφορά επίσης «αποκαταστάσεις υποδομών στη δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης». 

 1. Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ, είναι α) και την επαναλαμβάνουμε για τρίτη κατά σειρά φορά και λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, μαζί με την μείωση κατά 35% του «τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει», ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ να επιβληθεί μείωση του 35% και στα «τέλη καθαριότητας και φωτισμού των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων που έχουν έδρα στο Δήμο Ξάνθης και είναι ενεργοί, καθώς και ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ να επιβληθεί επίσης η μείωση του 35%  και στο «τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις κατοικίες» και, 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ είναι β) να αξιοποιηθεί υπέρ των πολιτών, η δυνατότητα που δίνεται από την πολιτεία σήμερα λόγω κορωναϊού, στους Δήμους και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Συμβούλια και ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ για 1. Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όσο διάστημα θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους, 2. Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 3. Την απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, και 4. Τη μη είσπραξη από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 των μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.

 1. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ, πέραν του γεγονότος ότι δεν υπάρχει εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία και στον εν θέματι φάκελο υπάρχει εις διπλούν μόνο η εισήγηση του αντιδημάρχου, το θέμα δεν είναι επείγον για να εγκριθεί με την «δια περιφοράς» διαδικασία, δεδομένου του γεγονότος ότι λόγω κορωναϊού τα καταστήματα είναι κλειστά και το θέμα πρέπει να αναβληθεί.

 1. Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα 

         ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, σύμφωνα με την αναφορά της υπηρεσίας.

 1. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέργεση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ,  για την συγκρότηση της επιτροπής, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τα προτεινόμενα ή οριζόμενα ονόματα ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ως τακτικό μέλος τον κ. Παπαδάκη Θεοφάνη, με αναπληρωματικό του μέλος την κ. Παπαϊωάννου Αριάνα 

 1. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων»  της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, την εισήγηση στο σύνολό της ΔΙΟΤΙ, α) πέραν του γεγονότος ότι η αναφορά του υπηρεσιακού υπαλλήλου είναι ανυπόγραφη εν αντιθέσει με το έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο, ορθώς στο πάνω μέρος του έχει σφραγίδα με την ένδειξη ότι είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, έχει παρέλθει η 16η Μαρ 2020, καταλυτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που ζητούσε η Περιφέρεια με το υπ΄αριθμ. ΑΠ 3706 πε/25-02-2020 έγγραφό της ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ β) για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των βιοαποβλήτων (Δήμος Ξάνθης ή ΣΔΑΝΞ ή ενδεχομένως άλλη πρόταση) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ γ) δεν  λαμβάνονται υπόψη όλες οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΔΙΑΜΑΘ που είναι εν ισχύ, με την τελευταία μάλιστα προ 8κταμήνου περίπου ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ δ) δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα οι καφέ κάδοι των 1100 λίτρων, που έχει ήδη προμηθευτεί και παραλάβει ο Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που εκπόνησε κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο και πριν την ανάληψη θητείας της νέας Δημοτικής αρχής ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ε) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης δεδομένου του ύψους του κόστους για το Δήμο, που ανέρχεται στο ποσό των 758.440€ συνολικά, στο συνολικό ποσό των 9.154.671€ που η «κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου» (Άρθρο 7) θα  ελέγχει. 

 1. Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, την εισήγηση και το οριζόμενο ή προτεινόμενο όνομα για την παρούσα εισήγηση και δεν εγκρίνουμε ΔΙΟΤΙ, α) η προηγούμενη απόφαση και εν προκειμένου η 257/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, επειδή η αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, αποφασίστηκε με πλειοψηφία που δεν αντιστοιχεί στην απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, (παρ.5 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ, β) η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ, γ) είναι κατά την άποψη μας αυθαίρετη, αίολη και χωρίς νομικό έρεισμα η εισήγηση και η ενδεχόμενη λήψη επ’ αυτής απόφασης εκ νέου και κατ’ επανάληψη μη νόμιμη και μη σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις, εφ όσων σε καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που ήδη έχει συγκροτηθεί, «ορισμός νέου μέλους», παρά μόνο αντικατάσταση μέλους για οποιοδήποτε λόγο και μόνο με αιτιολογημένη απόφαση η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.