Τη διακοπή των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης καθώς και στο 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης την Τρίτη και την Τετάρτη, αποφάσισε ο Δήμος Ξάνθης, λόγω της εποχικής γρίπης.

Η σχετική απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, αναφέρει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 παρ. 4 εδάφ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/2017
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1209/10-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης και στο 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, λόγω εποχικής γρίπης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή των μαθημάτων από την 11/02/2020 έως την 12/02/2020 στα κατωτέρα σχολεία, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, λόγω εποχικής γρίπης :
  1. Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης
  2. 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης