Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Ξάνθης στις 27/11/2019 έγινε εκλογή για την ανάδειξη νέων μελών
της Διοικητικής Επιτροπής.

Η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου
Ξάνθης διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Στυλιανός Μωραΐτης
Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παμπουκίδης
Β’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Καφφετζής
Γεν. Γραμματέας: Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη
Οικονομικός Επόπτης: Σπύρος Κάλφας
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος
Ρόιδος
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων:
Εμμανουήλ Χατζησταμάτης