Με μια απόφαση την πρώτη μέρα των καθηκόντων του ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπης όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου χωρίς εκπλήξεις.

Αναλυτικά:

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα  έως και τις 30-09-2020, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, τους:

  1. Εμμανουήλ Φανουράκη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών
  2. Ιωάννη Ζερενίδη, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων
  3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
  4. Μπεκήρ Ογλού Σουά, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας
  5. Μπαντάκ Σιαμπάν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
  6. Απόστολο Ελευθεριάδη, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.

Επίσης αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.