Διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό Ξάνθης-Κομοτηνής θα σημειώνονται το επόμενο διάστημα λόγω έργων συντήρησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας τα έργα θα γίνονται στα εξής τμήματα:

1) Στο τμήμα Αλυκές – Κόμβος Νέας Κεσσάνης όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 Μελέτη
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Μελέτη Εργοταξιακής σήμανσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
2) Στο τμήμα Κουτσό – κόμβος Γενισέας.
3) Στο τμήμα κόμβου Ποταμιάς
4) Στο τμήμα κόμβου Κουτσού
5) Στην έξοδο από Κουτσό.

Η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά, ανάλογα την έκταση των εργασιών και των
κυκλοφοριακών συνθηκών.Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.  Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τις ώρες τις ημέρας και σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτεται το πλάτος όλης της οδού.