Μια σύντομη γνωριμία: Ονομάζομαι Φώτη – Ορφανίδη Μαρία και εργάζομαι ως νοσηλεύτρια από το 2004 στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, αρχικά στο Αναισθησιολογικό Τμήμα και από το 2014 στην Παθολογική Κλινική. Μετά την αποφοίτησή μου από τη Νοσηλευτική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια διεύρυνα τις σπουδές μου με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Άσκηση και ποιότητα Ζωής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Είναι γνωστό ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης απειλεί ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού. Στο επίκεντρο της απειλής αυτής βρίσκονται πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως άποροι/ανασφάλιστοι, πρόσφυγες, ρομά, κάτοικοι ορεινής Θράκης, Πομάκοι. Οι ταχύτατοι ρυθμοί αλλαγών και η οικονομική κρίση, καθιστούν αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς αντιμετωπίζουν σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικό ιστό της χώρας, καθώς και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Υπερασπίζομαι ενεργά μια πολιτική που έχει ως στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και πρόσβασης από όλους στην υγεία.

Υγεία δεν είναι η απουσία ασθένειας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1946). Επειδή η υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και αποτελεί προϋπόθεση που ευνοεί την άσκηση της πολιτειότητας όλων μας, δηλαδή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να ενστερνιστεί μια φιλόδοξη πολιτική δημόσιας υγείας. Μια πολιτική με ολοκληρωμένη προσέγγιση στις συνιστώσες που συνθέτουν την ευζωία των πολιτών, με σχέδιο και δράσεις που να αφορούν στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και κανόνες υγιούς συμπεριφοράς.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Η. Π. Α. αρκετοί δήμοι προτείνουν και υλοποιούν ένα τοπικό σχέδιο υγείας που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους για μια πόλη με υγιείς πολίτες, ενώ ενσωματώνουν σε όλες τις δημόσιες πολιτικές τους θέματα που σχετίζονται με το υπέρτατο αυτό αγαθό. Το σχέδιο δράσης αναδεικνύει τις προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των τοπικών φορέων υγείας, προς όφελος της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών.

Η βελτίωση της υγείας για όλους μπορεί να επιτευχθεί με την αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού. Τέτοιους παράγοντες αποτελούν οι ατομικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης (στέγαση, τρόφιμα, ποιότητα πόσιμου νερού, μεταφορές, αστική ανάπτυξη, κινητικότητα), συνθήκες εργασίας, ποιότητα του περιβάλλοντος και κοινωνικές σχέσεις, καλλιέργεια παιδείας. Η προαγωγή της υγείας περιλαμβάνει την πρόσβαση σε φροντίδα και ιατρονοσηλευτική περίθαλψη, αλλά επιδιώκει και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της συνδέοντας την πρόληψη, την αγωγή υγείας και την ανάπτυξη περιβάλλοντος και ευνοϊκών συμπεριφορών.

Ο Δήμος, στη μικροκλίμακα της περιφέρειας, είναι ένας προνομιούχος χώρος παρατήρησης που ευνοεί την ακρόαση και τη συμμετοχή των κατοίκων σε δράσεις υγείας. Πιο κοντά στους πολίτες, είναι ευκολότερο να γίνουν αντιληπτά τα αιτήματα, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους. Επιπλέον, το τοπικό επίπεδο διευκολύνει την πραγματοποίηση πιλοτικών δράσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και στην κινητοποίηση επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ θεσμικών ή επιστημονικών φορέων και οργανισμών, όπως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πανεπιστήμιο, Ομάδες διάσωσης.

Η συνεργασία με φορείς και πολίτες μπορεί να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση και βιωσιμότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικών και ασφαλών υπηρεσιών για τους δημότες και με απώτερο σκοπό την παροχή φροντίδας με τον πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο και τη βελτίωση της υγείας.

Στον Δήμο Ξάνθης οραματίζομαι τη δημιουργία Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Αναπηρίας, που θα προωθεί την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας παράλληλα με τις κανονιστικές ή συμβατικές υποχρεώσεις μιας αυθεντικής πολιτικής πρόληψης. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Αναπηρίας της πόλης θα εκφράζει τη βούληση ολοκληρωμένης αντίληψης των θεμάτων της δημόσιας υγείας μέσω των υπηρεσιών και των αποστολών που τη συνθέτουν:

  • Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγείας θα εργάζεται για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Αυτή η υπηρεσία θα εφαρμόζει τις αστυνομικές αρμοδιότητες του Δημάρχου σε σχέση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Η Υπηρεσία Υγείας Παιδιών θα διεξάγει δράσεις προστασίας της μητέρας και του παιδιού ως έγκαιρη πρόληψη. Θα αναπτύσσει προληπτικές δράσεις υπέρ της προαγωγής υγείας και της προστασίας των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Δήμου. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος εμβολιασμού όλων των παιδιών είναι ακόμη ένα παράδειγμα.
  • Η Υπηρεσία Ευάλωτων Ομάδων για την προώθηση των προτεραιοτήτων στις γειτονιές / οικισμούς που χρήζουν ειδικά μέτρα προστασίας και φροντίδας.
  • Η Υπηρεσία Αυτονομίας και Προσβασιμότητας για την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση μιας κουλτούρας προσβασιμότητας στην πόλη (φυσική, απασχόληση, στέγαση, υπηρεσίες, αναψυχή).
  • Η Υπηρεσία Αγωγής Υγείας θα οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες προς ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων και κοινωνικο-οικονομικων στρωμάτων.

 

Συνιστάμενος στόχος είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων στις παροχές υπηρεσιών υγείας και η διαμόρφωση ενός αειφορικού περιβάλλοντος.

Εν κατακλείδι, η υγεία αποτελεί υπέρτατο δημόσιο αγαθό. Λόγω της σημαντικής έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι δουλειά όλων, και πρέπει, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση να δράσουμε μαζί, με αποφασισμένο και στοχοθετημένο τρόπο, προωθώντας την καθολικότητα, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλληλεγγύη, για να καταφέρουμε να επιτύχουμε «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Φώτη – Ορφανίδη Μαρία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

“ΞΑΝΘΗ για ΟΛΟΥΣ”