Μια πρόταση ενός φορέα για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της αποκατάστασης διατηρητέων οικισμών κοινοποιεί ο Σύλλογος των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη με ανακοίνωσή του. Παράλληλα ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να στηρίξει μια τέτοια πρόταση από το Υπουργείο Οικονομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Κατοίκων Κώστας Κουρτίδης:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, κατανεμημένο και 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας,  για την διάσωση και αποκατάσταση των 
ιδιωτικών διατηρητέων κτηρίων και μνημείων αλλά και  την  επανένταξη των 
κτηρίων και των επιμέρους χρήσεών τους στην σύγχρονη κοινωνική και 
οικονομική ζωή, που έχει εκπονήσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών 
Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων, προωθείται στην κυβέρνηση. Δείτε 
σχετικό άρθρο του Αργύρη Δεμερτζή  στο link: http://ecopress.gr/?p=18563

Προφανώς και για την Ξάνθη ενδιαφέρει πολύ μια τέτοια δράση μέσω ΕΣΠΑ. 
Είναι πολύ σημαντικό για την Ξάνθη, να ΜΗΝ περιορίζεται σε 
χαρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία κτίρια, αλλά να είναι για “κτήριο ή 
κτίσμα που έχει χαρακτηριστεί από το Κράτος, εν όλω ή εν μέρει, ως 
μνημείο ή ως διατηρητέο ή ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ”.

Στον πυρήνα της πρότασης είναι να αρχίσει άμεσα απευθείας από το 
υπουργείο Ανάπτυξης, πιλοτικό πρόγραμμα  της τάξης των 5 εκατ. ευρώ για 
μικρό αριθμό αποκατάστασης και επανάχρησης εμβληματικών διατηρητέων 
κτιρίων, ως σημείο και βάση αναφοράς για την γενική εφαρμογή του 
προγράμματος των 100 εκατ. ευρώ. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διάφορα 
υποπρογράμματα. Το πρώτο κύριο υποπρόγραμμα περιλαμβάνει την επισκευή – 
αποκατάσταση όψεων και στεγών ή δωμάτων 500 περίπου διατηρητέων κτηρίων 
και μνημείων, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους. Το δεύτερο κύριο 
υποπρόγραμμα περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση, ανάδειξη και 
επανάχρηση 50 περίπου διατηρητέων κτηρίων και μνημείων. Αυτά για το 
πιλοτικό πρόγραμμα, προφανώς με την εφαρμογή ολόκληρου του προγράμματος 
θα επωφεληθούν πολύ περισσότερα κτίρια.

Ενδιαφέρον για την Ξάνθη έχει και το υποπρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
εφαρμογής παραδοσιακών τεχνικών απαραίτητων για την στερέωση και 
αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, για την εξειδίκευση και 
πρακτική άσκηση νέων ανθρώπων σε επαγγέλματα της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς (π.χ. λιθοδομών και ξυλόπηκτων τοιχοποιιών, ξύλινων στεγών 
και πατωμάτων, τραβηχτών επιχρισμάτων όψεων κλπ) από τους εναπομείναντες 
παραδοσιακούς τεχνίτες.

Επίσης ενδιαφέρον έχει και το υποπρόγραμμα καταγραφής και τεκμηρίωσης 
διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, από νέους Αρχιτέκτονες αποφοίτους 
μεταπτυχιακών Αποκατάστασης Μνημείων, για την απόκτηση ενός Ενιαίου 
ψηφιακού Αρχείου των διατηρητέων κτηρίων και μνημείων της χώρας. Η 
Αρχιτεκτονική Σχολή στην Ξάνθη θα πρέπει ίσως να ξεκινήσει κάποιο 
ανάλογο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο συμπολίτης μας κ. Σ. Γιαννακίδης που είναι και Υφυπουργός για το ΕΣΠΑ, 
περιμένουμε να υποστηρίξει την πρόιταση αυτή, που έχει προφανή οφέλη για 
την Ξάνθη.

Εκ μέρους του ΔΣ,

Kωνσταντίνος Κουρτίδης, Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου για την Προστασία 
και Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης