Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως σημείωσε στην παρέμβαση του στην υπουργική Σύνοδο για την Πολιτική Συνοχής στο Βουκουρέστι, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

Επιπλέον, συνέχισε ο ίδιος, αποτελεί πάγια ελληνική θέση ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς έχει ως στόχο την προώθηση ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών και των Περιφερειών για την ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. «Από αυτή την άποψη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει ισχυρή με επαρκείς οικονομικούς πόρους, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τους πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου» όπως υπογράμμισε ο κ. Γιαννακίδης.

Εκτός από τους οικονομικούς πόρους, όπως είπε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν επίσης να έχουν θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, συμπλήρωσε ο υφυπουργός ότι η προτεινόμενη σύνδεση της πολιτικής συνοχής με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και οι ειδικές συστάσεις για τη χώρα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι πιθανές συστάσεις σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής και αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες κάθε κράτους -μέλους.

Για να είναι αποτελεσματική η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί μέσω μιας νομοθετικής δέσμης που θα είναι απλή, ευέλικτη και διαφανής και χωρίς διαφοροποιήσεις μεταξύ κεντρικής και επιμερισμένης διαχείρισης. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στις περιφέρειες να σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους βασισμένες σε πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες, ενώ παράλληλα να προωθούν οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες και προτεραιότητες. Επιπλέον, όπως είπε, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Από την άποψη αυτή, εξήγησε ο υφυπουργός, ότι η θεματική συγκέντρωση που προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) περιορίζει τη δυνατότητα υλοποίησης χωρικών στρατηγικών.

«Η χωρική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί μέσω ενός ευρέος φάσματος θεματικών στόχων και για να είναι αποτελεσματική, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη δική του θεματική συγκέντρωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, την κυκλική οικονομία, την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (περιβάλλον, εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές, ενέργεια και ΤΠΕ) και τους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού» όπως είπε και συνέχισε: «υποστηρίζουμε μια πολιτική συνοχής με έμφαση στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων που δεν θα οδηγεί σε υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων. Από την άποψη αυτή, χαιρετίζουμε θερμά τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απλοποίηση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αρχή του ενιαίου ελέγχου, τα απλοποιημένα κόστη κ.λπ., αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε με επιφύλαξη προτάσεις όπως αυτή για ένα σφιχτό πλαίσιο επίδοσης που θα συνδέεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση του 2025 και την επαναφορά του κανόνα Ν + 2».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ